Dokumenty

Dokumenty

 związane z działalnością Szkoły Podstawowej nr 42 im. Mikołaja Kopernika w Zabrzu.

 1. STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 42
 2. STATUT GIMNAZJUM NR 21
 3. PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
 4. Regulamin Rady Pedagogicznej
 5. Wycieczki klasowe
 6. Nauczanie indywidualne
  • procedury–>podanie o nauczanie indywidualne
  • procedury–>podanie o indywidualny tok nauki
  • procedury–>podanie o indywidualny program nauczania
 7. Oświadczenia rodziców w sprawie danych osobowych, wizerunku i religii
 8. Zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego
  • procedura zwalniania z zajęć wf
  • podanie rodzica o zwolnienie dziecka z zajęć wf
  • podanie rodzica o częściowe zwolnienie dziecka z zajęć wf
 9. Egzaminy poprawkowe
  • Podanie o zgodę na przystąpienie do egzaminu poprawkowego
  • Podanie o zgodę na przystąpienie do egzaminu klasyfikacyjnego
  • Podanie o zgodę na przystąpienie do sprawdzianu wiadomości i umiejętności
 10. Wydawanie duplikatów
  • procedury wydawania duplikatów
  • wniosek o wydanie duplikatu świadectwa
  • wniosek o wydanie duplikatu legitymacji
 11. Procedury przenoszenia się oraz wypisywania uczniów ze szkoły
 12. Zgłoszenie wypadku ucznia w czasie zajęć lekcyjnych
 13. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny