GODZINY PRACY

PONIEDZIAŁEK      7.30-14.30
WTOREK                   7.30 -14.00
ŚRODA                        7.30-14.00
CZWARTEK               7.30-14.30
PIĄTEK                       7.30-14.30

Z biblioteki mogą  korzystać :

 •   uczniowie na podstawie zapisu w dzienniku lekcyjnym,
 •   nauczyciele,
 •   inni pracownicy szkoły,
 •   rodzice na podstawie kart czytelniczych uczniów,

Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać  :

 • wypożyczając je do domu,
 • czytając lub przeglądając w czytelni,
 • wypożyczając na lekcje do klas.
 • W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do polek.
 • Uczeń może posiadać na swoim koncie 2 książki. W uzasadnionych  przypadkach nauczyciel-bibliotekarz możne zwiększyć lub ograniczyć ilość wypożyczonych  książek.
 • Uczeń, który nie odda w terminie książek , nie może korzystać z księgozbioru biblioteki.
 • Wypożyczać wolno jedynie na swoją kartę.
 • Wypożyczone książki i inne materiały należy chronić przed zniszczeniem. Przed wypożyczeniem czytelnik powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi-bibliotekarzowi.
 • Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych musza zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
 • Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inny dokument ze zbiorów biblioteki , zobowiązany jest do odkupienia takiej samej lub innej wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza pozycji o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej lub zniszczonej.  Do momentu , gdy tego nie uczyni , nie ma prawa korzystania  z biblioteki.
 • Czytelnicy opuszczający szkołę ( uczniowie, nauczyciele, pracownicy)zobowiązani są przed odejściem rozliczyć się z biblioteką i przedstawić w sekretariacie szkoły zaświadczenie potwierdzające zwrot wypożyczonych materiałów.
 • W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

 

 • W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów bibliotecznych. Dostęp do zbiorów jest wolny.
 • W czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
 • Korzystając z czytelni należny każdorazowo wpisać się do zeszytu odwiedzin
 • Plecaki i okrycia należy zostawić na korytarzu.
 • Wykorzystane materiały odnosi się na miejsce.
 • W przypadku trudności  w korzystaniu ze zbiorów można zwrócić się o pomoc do nauczyciela-bibliotekarza.
 • Niektóre wydawnictwa z księgozbioru podręcznego , w szczególnych sytuacjach , mogą być wypożyczone do domu pod koniec pracy biblioteki, pod warunkiem ich zwrotu przed lekcjami następnego dnia.
 • Wszyscy czytelnicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu i wyposażenia czytelni oraz kulturalnego zachowania się.
 • Czytelnicy nie przestrzegający regulaminu mogą być czasowo pozbawieni prawa do korzystania z czytelni.

 

ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU

 • Pamiętaj, ze ludzie w Internecie mogą podawać się za kogoś innego niż są naprawdę.
 • Bez zgody rodziców nie podawaj swojego adresu, numeru telefonu, nazwy i miejsca swojej szkoły, miejsca pracy rodziców.
 • Mów wszystko swoim rodzicom, co sprawiło, ze poczułeś się zakłopotany, kiedy używałeś Internetu.
 • Przestrzegaj zasad dotyczących Internetu jakie ustalili Ci rodzice.
 • Nigdy nie przyjmuj e-maili, załączników itp. od osób, których nie znasz, którym nie ufasz.
 • Nigdy nie odpowiadaj na wiadomości, które są dwuznaczne, agresywne, obsceniczne, przerażające albo wywołują u Ciebie zmieszanie.
 • Nigdy bez zgody rodziców, nie wysyłaj żadnych zdjęć, ani prywatnych materiałów.
 • Nigdy bez zgody rodziców, nie umawiaj się na spotkanie z kimś kogo poznałeś w Internecie.
 • W Internecie znajdują się strony przeznaczone dla dorosłych. Jeśli znajdziesz taka stronę opuść ja, przejdź na strony przeznaczone dla dzieci.

 

GODZINY PRACY

mgr Danuta Malinowska (PEDAGOG)

Poniedziałek  10.00 – 14.30
Wtorek  9.00 – 13.30
Środa  9.00 – 12.00
Czwartek  9.00 – 12.30
Piątek  9.00 – 13.30

mgr Barbara Boczek (PEDAGOG)

Poniedziałek  10.00 – 13.30
Wtorek  10.00 – 14.30
Środa  10.00 – 13.30
Czwartek  10.00 – 14.30
Piątek  9.00 – 13.00

mgr Alicja Pawlisz-Opieczonek (PSYCHOLOG)

poniedziałek 9.30 – 14.30 (do 16.30 po wczesniejszym ustaleniu)
Wtorek 9.30 – 14.30
Środa 9.30 – 14.30
Czwartek 9.30 – 14.30
Piątek 9.30 – 14.30

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz, w jaki sposób.Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
 • Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić

 

Pedagog w szkole współorganizuje pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o prawach dziecka.

Jego zadania obejmują:

 • Pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klasy, rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą, analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami, wywiady środowiskowe, udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych, porady wychowawcze.
 • Prowadzenie lub organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy ważne i interesujące dzieci i młodzież.
 • Określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom poprzez wydawanie opinii i zaleceń dotyczących stymulowania rozwoju lub pokonywania przez uczniów trudności rozwojowych, wyrównywania braków i luk w nauce.
 • Występowanie do dyrektora szkoły po uzgodnieniu z dziećmi, rodzicami, wychowawcą klasy, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, o zorganizowanie zajęć korekcyjno-wyrównawczych, terapii pedagogicznej na terenie szkoły lub zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci wymagających takiej pomocy.
 • Udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki poprzez konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego.
 • Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi specjalistami w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.
 • Współdziałanie z organami szkoły, policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów ( naruszenie regulaminu szkoły lub prawa).
  kształtowanie właściwych postaw wobec alkoholizmu, narkomanii, nikotynizmu, zagrożenia sektami – programy profilaktyki uzależnień, warsztaty, prelekcje, filmy.
 • Realizowanie zadań przewidzianych w programie zapobiegania i przeciwdziałania agresji w środowisku szkolnym.
 • Prowadzenie dokumentacji, tj. dziennika pedagoga oraz teczek indywidualnych dzieci i młodzieży zawierających dokumentację prowadzonych badań i czynności uzupełniających.
 • Doskonalenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia i samokształcenia.

Psycholog w szkole współorganizuje pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o prawach dziecka.

Jego zadania obejmują:

 • Szczególną opiekę nad klasami terapeutycznym/integracyjnymi
 • Obserwacja dzieci na lekcjach,
 • Badania diagnostyczne,
 • Ustalanie programów terapii,
 • Spotkania z rodzicami.
 • Obserwacja dzieci w klasach I pod kątem dojrzałości szkolnej, selekcji do badań, wykrywania deficytów rozwojowych
 • Badania uczniów w klasach V pod kątem sprawdzianów kompetencji.
 • Pogadanki dla rodziców.
 • Spotkania z rodzicami, nauczycielami – porady, wskazówki wychowawcze.
 • Badania diagnostyczne, opinie psychologiczne – klasy I-VII.
 • Udział w pracach zespołu terapeutycznego.

Logopeda kieruje na zajęcia terapii logopedycznej kieruje się uczniów na podstawie wyników badań lekarskich, psychologicznych i logopedycznych po uprzednim wyrażeniu zgody przez rodziców.

 • Terapię logopedyczną w szkole organizuje logopeda.
 • Wskazane jest, by logopeda z każdym dzieckiem ćwiczył indywidualnie, czas ćwiczeń uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.
 • Grupowe zajęcia dopuszczalne są przy doborze dzieci o tym samym rodzaju zaburzenia.
 • Zadaniem zajęć na terapii logopedycznej jest likwidacja wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej oraz pomoc w przezwyciężaniu problemów osobom mającym trudności z mówieniem, pisaniem i czytaniem.
 • W terapii logopedycznej wybór metod jest uwarunkowany rodzajem zaburzenia.
 • W zależności od charakteru trudności wykorzystuje się specyficzne, dostosowane do wieku i możliwości ucznia sposoby pracy terapeutycznej.
 • Stosuje się różne metody, co wynika z konieczności realizowania zasady kompleksowego oddziaływania.