Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

INFORMACJE OGÓLNE
Od 25 maja 2018 r. stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), w skrócie: RODO. RODO nakazuje, aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw. administrator danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.
ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator„) jest Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika (nazwa placówki) w Zabrzu przy ul. Gagarina 2, reprezentowana przez Panią Dyrektor: Dorota Fresel, tel. 322734829 strona internetowa: https://sp42.zabrze.pl/, e-mail: sekretariat@sp42.zabrze.pl
REGON: 001396856, NIP:6482765996
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych – Kinga Seweryn:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail:         kinga@informatics.jaworzno.pl
 2. listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora Danych:

ul. Gagarina 2   41-818 Zabrze
(adres placówki)

CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego Państwa dane osobowe są wykorzystywane w celu realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły, w tym podnoszenia jakości pracy placówki oraz jej rozwoju organizacyjnego,  jak również organizowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, zabezpieczenia rozwoju ich zainteresowań i uzdolnień, promowania osiągnięć uczestników, animowania kultury w środowisku lokalnym oraz podnoszenia jakości pracy placówki oraz jej rozwoju organizacyjnego.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 1. Przez okres zgodny z przepisami prawa;
 2. Do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę.
ODBIORCY DANYCH
Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem Danych w zakresie realizacji zadań statutowych szkoły. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG
Administrator Danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:

 1. dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie,
 2. sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora i wstrzymania dalszych operacji na danych,
 4. usunięcia danych, o ile inne przepisy prawa nie nakazują ich dalszego przetwarzania,
 5. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się, w oparciu o wyrażoną zgodę – z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 6. przeniesienia danych osobowych,
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w tym z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją;
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa.
PODSTAWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym do realizacji zadań statutowych placówki. Podanie danych wynika w szczególności z:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe;
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • oraz aktów wykonawczych

Dodatkowo możemy prosić o podanie danych opcjonalnych za Państwa zgodą, których niepodanie znacząco utrudni prawidłową organizację pracy szkoły i wpłynie na jakość świadczonych usług, jak również może zaważyć na bezpieczeństwu wychowanków.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.