16 listopada na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO.

Po tym wydarzeniu kraje członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji. Promocja tolerancji i poszanowania ma istotne znaczenie w tworzeniu atmosfery sprzyjającej akceptowaniu odmienności kulturowej. Artykuł I „Deklaracji Zasad Tolerancji” brzmi:

„Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”.

CZYTAJ DALEJ →

Październik to miesiąc poświęcony komunikacji alternatywnej i wspomagającej. AAC To system, który pomaga dzieciom z zaburzeniami mowy komunikować się z otoczeniem. W tym miesiącu uczniowie naszej szkoły mogli zapoznać się z różnymi rodzajami komunikacji alternatywnej m.in. językiem migowym, piktogramami, pismem Braille’a czy programem Makaton.

CZYTAJ DALEJ →

Tegoroczne obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji będą odbywały się w dniach 2-6 października pod hasłem „Uczeń z dysleksją w cyfrowym swiecie”.

W dniu 5 października, zgodnie z ustaleniami Europejskiego Towarzystwa Dysleksji, będzie szczególnie wyróżniony Dzień Świadomości Dysleksji. Zachęcamy do relacjonowania obchodów w swoich mediach i oznaczania ich hashtagiem #dyslexiaday.

DYSLEKSJA TO NIE TYLKO PROBLEM SZKOLNY, DYSLEKSJA TO PROBLEM ŻYCIOWY

  • ZAPOMINANIE, GUBIENIE, ZOSTAWIANIE
  • KŁOPOTY Z ORIENTACJĄ W CZASIE
  • MYLENIE DAT, KLAS, NUMERÓW STRON
  • MYLENIE DROGI, KIERUNKÓW
  • OGÓLNA NIEPORADNOŚC
  • SŁABA SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA
  • BŁĘDY JĘZYKOWE, PRZEKRĘCANIE SŁÓW
  • PROBLEMY ZE ZNAJOMOŚCIĄ ZEGARA
  • MYLENIE NUMERÓW AUTOBUSÓW, CYFR

Co to jest afazja?

Afazja to zaburzenie neurologiczne, którego przyczynę stanowią nieprawidłowości w funkcjonowaniu lub uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (ośrodków mowy w mózgu bądź połączeń nerwowych pomiędzy nimi).

Mowa u tych dzieci nie rozwija się wcale bądź też rozwija się ze znacznym opóźnieniem. Dziecko z afazją funkcjonuje jak człowiek rozmawiający z cudzoziemcami, których język zna bardzo słabo.

Nie jest zdolne do powiedzenia tego, co chce. Ma problemy ze znalezieniem właściwych słów i skonstruowaniem zdań, za pomocą których mogłoby zwerbalizować swoje myśli. Nie jest też w stanie zrozumieć, co mówią inni.

Pojmuje pojedyncze słowa, ale nie potrafi wychwycić sensu całej wypowiedzi. Dziecko z tym zaburzeniem powinno być objęte opieką neurologopedy oraz w razie potrzeby psychologa.

 

 

 

CZYTAJ DALEJ →

Dlaczego motyl jest symbolem Głuchych? Ile odmian języka migowego jest na świecie? Jakie gesty tworzą wyraz „szkoła”? Tego wszystkiego można się było dowiedzieć podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Głuchych i Języka Migowego, CZYTAJ DALEJ →