Rekrutacja do klas pierwszych w Szkole Podstawowej Nr 42 im. Mikołaja Kopernika w Zabrzu

Odbywa się w oparciu o
UCHWAŁĘ NR XXXVIII/429/17 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 13 marca 2017 r. :
w sprawie określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, prowadzonych przez Miasto Zabrze, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej ogólnodostępnej, kryteriów i przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 5 ust. 5, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),

na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze uchwala się, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) kandydacie – rozumie się przez to ubiegającego się o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej ogólnodostępnej, prowadzonej przez Miasto Zabrze, niebędącej szkołą obwodową kandydata;
2) szkole – rozumie się przez to publiczną szkołę podstawową ogólnodostępną prowadzoną przez Miasto Zabrze, niebędącą szkołą obwodową kandydata, do której składa się wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej.
§ 2. Określa się w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, prowadzonych przez Miasto Zabrze, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej ogólnodostępnej, następujące kryteria oraz przyznaje się każdemu kryterium odpowiednią liczbę punktów:
1) rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły – 16 punktów;
2) kandydat realizował wychowanie przedszkolne w przedszkolu wchodzącym w skład zespołu szkolnoprzedszkolnego,
w którym znajduje się szkoła lub w oddziale przedszkolnym w szkole – 8 punktów;
3) miejsce zamieszkania krewnego kandydata lub innej osoby, upoważnionych przez rodziców zamieszkałych na terenie Miasta Zabrze, do sprawowania opieki nad kandydatem w drodze do
i ze szkoły, znajduje się w obwodzie szkoły – 4 punkty;
4) miejsce pracy co najmniej jednego rodzica kandydata znajduje się w obwodzie szkoły – 2 punkty.
§ 3. Kryteria, o których mowa w §2 uchwały mają różną wartość i stosuje się je łącznie.
§ 4. Określa się, iż dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w §2 uchwały, są oświadczenia rodziców, odpowiednio oraz upoważnienie i zgoda:
1) o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły;
2) o realizowaniu przez kandydata wychowania przedszkolnego w przedszkolu wchodzącym w skład zespołu szkolno-przedszkolnego, w którym znajduje się szkoła lub w oddziale przedszkolnym w szkole;
3) o zamieszkaniu w obwodzie szkoły krewnego lub innej osoby, upoważnionych przez rodziców, do sprawowania opieki nad kandydatem w drodze do i ze szkoły oraz upoważnienie do sprawowania tej opieki, a także zgoda osoby upoważnionej do sprawowania opieki nad kandydatem;
4) o usytuowaniu miejsca pracy co najmniej jednego rodzica kandydata w obwodzie szkoły.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

WSZYSTKIE HARMONOGRAMY, WNIOSKI, DOKUMENTY dostępne będą  od kwietnia 2018r.