§ 83

1. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1)       wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)       postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;

3)       dbałość o honor i tradycje szkoły;

4)       dbałość o piękno mowy ojczystej

5)       dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6)       godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7)       okazywanie szacunku innym osobom.

 

2. Zachowanie uczniów ocenia się na podstawie regulaminu.

 

3. Ocenę wystawia się w każdym okresie. Ocena w drugim okresie jest oceną roczną opisującą zachowania ucznia w przeciągu całego roku szkolnego.

 

§ 84

 

1. Zachowanie ucznia ocenia się w sześciu kategoriach opisowych. Zadaniem nauczyciela jest wybranie w kolejnych kategoriach spośród poszczególnych zapisów tego zdania, które najlepiej charakteryzuje ucznia w opinii: wychowawcy, innych nauczycieli, uczniów i innych członków szkolnej społeczności. Cyfra przy wybranym zapisie oznacza liczbę przyznanych uczniowi punktów w danej kategorii. Suma punktów zamieniana jest na ocenę według zasad wymienionych w ustaleniach końcowych załącznika.

1)       Wywiązywanie się z obowiązków szkolnych

4 pkt – uczeń zawsze rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań  i obowiązków szkolnych (obuwie zmienne, przygotowanie do lekcji, pełnienie dyżurów klasie i szatni, nie korzysta na terenie szkoły  z przedmiotów nieedukacyjnych)

3 pkt – uczeń przeważnie właściwie wywiązuje się z obowiązków szkolnych  i powierzonych zadań  (1- 2 uwagi negatywne)

2 pkt – zdarza się, że uczeń niezbyt dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych i powierzonych mu zadań

(3 – 5 uwag negatywnych)

1 pkt – uczeń często nie wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych, niechętnie i niestarannie wykonuje powierzone zadania

 ( 6 – 9 uwag negatywnych)

0 pkt – uczeń notorycznie nie wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych, nie wykonuje powierzonych mu zadań (10 i więcej uwag negatywnych)

2)       Frekwencja w semestrze – uczęszczanie na zajęcia szkolne

4 pkt – uczeń nie opuścił ani jednego dnia nauki

3 pkt – uczeń ma wszystkie nieobecności usprawiedliwione, nie spóźnia się  na zajęcia lekcyjne bez ważnego powodu

2 pkt – uczniowi zdarzyło się 1- 2 godziny opuścić bez usprawiedliwienia  lub kilka razy spóźnić się bez ważnego powodu (5 – 10)

1 pkt – uczeń opuszcza zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia (do 10 godzin włącznie) lub nagminnie i bez ważnych powodów spóźnia się na zajęcia lekcyjne

0 pkt – uczeń notorycznie opuszcza zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia   (11 i więcej godzin)

3)       Praca ucznia nad rozwijaniem własnych uzdolnień i zainteresowań

4 pkt – uczeń rozwijając swoje zainteresowania reprezentował szkołę w konkursach na szczeblu miejskim lub wyższym i przynajmniej w jednym z nich osiągnął znaczący sukces (indywidualny lub zespołowy)

3 pkt – uczeń osiągnął indywidualny lub zespołowy sukces na poziomie szkoły i reprezentował szkołę w konkursie na szczeblu miejskim

2 pkt – uczeń reprezentował klasę w szkolnym konkursie, turnieju lub zawodach sportowych i odniósł sukces lub uczestniczył w przynajmniej dwóch konkursach, turniejach lub zawodach organizowanych na terenie szkoły lub aktywnie i regularnie uczestniczył w zajęciach kółka zainteresowań

1 pkt – uczeń wziął udział w przynajmniej jednym konkursie zorganizowanym na terenie szkoły lub nieregularnie uczestniczył w zajęciach kółka zainteresowań

0 pkt – uczeń odmawia udziału w pracy nad rozwijaniem własnych zainteresowań

4)       Aktywność społeczna ucznia

Uczeń zdobywa w ciągu semestru określoną ilość plusów za różne formy aktywności społecznej. Ich liczba decyduje o ilości punktów przyznanych uczniowi w tej kategorii zgodnie z zasadą:

4 pkt – 20 plusów i więcej

3 pkt – 19 – 13 plusów

2 pkt – 12 – 6 plusów

1 pkt – 5 – 1 plusów

0 pkt – 0 plusów

Formy aktywności społecznej ucznia:

1- 4 Przygotowanie konkursu wiedzy na szczeblu szkolnym, w zależności od wkładu pracy

1- 2 Przygotowanie konkursu wiedzy na szczeblu klasowym, w zależności od wkładu pracy

1- 3 Przygotowanie konkursu artystycznego na szczeblu szkolnym, w zależności  od wkładu pracy

1- 2 Przygotowanie imprezy klasowej

1- 2 Przygotowanie lekcji wychowawczej

1- 4 Udział w akademii, apelu (indywidualnie)

1- 2 Sporządzenie gazetki w klasie

2- 3 Sporządzenie gazetki na korytarzu szkolnym (po zweryfikowaniu przez nauczyciela)

1- 2 Pełnienie funkcji w samorządzie klasowym

1- 4 Pełnienie funkcji w Samorządzie Szkolnym

1- 4 Praca w Samorządzie Szkolnym

1- 4 Praca w sklepiku szkolnym

1- 2 Praca w bibliotece szkolnej

1- 4 Pomoc w przygotowaniu imprezy szkolnej (wystawa, kramik itp.)

1- 4 Praca w pokoju hodowlanym

1- 4 Przyniesienie materiałów do szkoły

1- 2 Inne prace na rzecz klasy np. sprzątanie, porządkowanie, zmiana dekoracji, pranie firanek itp.

5)       Respektowanie zasad współżycia społecznego i kultura osobista ucznia

4 pkt – uczeń, mając na uwadze dobro społeczności szkolnej, zawsze postępuje zgodnie z zasadami współżycia społecznego, jest uczciwy, szanuje godność innych osób  i własną  oraz mienie społeczne, chętnie służy pomocą; stanowi wzór dla innych, prezentuje wysoką kulturę zachowania i słowa w szkole  i poza nią, wyróżnia się życzliwym stosunkiem do innych osób,  dba o honor  i tradycje swojej szkoły (0 uwag negatywnych),

3 pkt – uczeń stara się postępować zgodnie z normami współżycia społeczności szkolnej oraz  dbać o kulturę zachowania i słowa,   (1 – 2 uwagi negatywne)

2 pkt – uczeń kilkakrotnie złamał zasady współżycia społecznego, zdarzają się uczniowi zachowania nietaktowne wobec nauczycieli lub uczniów, przeszkadza w prowadzeniu zajęć (np. rozmawia, przerywa innym), czasem używa niewłaściwego słownictwa (3 – 5 uwag negatywnych)

1 pkt – uczeń często popada w konflikty z otoczeniem, okłamał nauczyciela, rodziców; często bywa nietaktowny wobec nauczycieli i uczniów, używa wulgaryzmów (6 – 10 uwag negatywnych) lub sfałszował dokument,

0 pkt – uczeń notorycznie łamie zasady współżycia społecznego –  jest nietaktowny, agresywny, nie stara się o zachowanie właściwych form zachowania  (10 i więcej uwag negatywnych) lub brał udział w kradzieży albo popadł             w konflikt  z prawem bądź świadomie i celowo zniszczył mienie społeczne.

6)       Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

4 pkt – uczeń zawsze przestrzega funkcjonujących w szkole regulaminów, zasad bezpieczeństwa, stosuje się do poleceń nauczycieli i personelu szkoły, nie narusza przestrzeni osobistej innych osób (np. bójka, popychanie itp.), nigdy nie opuszcza terenu szkoły bez pozwolenia; nie przynosi niebezpiecznych przedmiotów i substancji, dba o zdrowie własne i innych; nie stwierdzono   u ucznia żadnych nałogów czy uzależnień, (brak uwag negatywnych)

3 pkt – uczeń stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa i nawet jeśli zdarzyło mu się je naruszyć, to zawsze właściwie reagował na zwróconą mu uwagę  (1 – 2 uwagi negatywne)

2 pkt – uczeń kilkakrotnie złamał zasady bezpieczeństwa, nie zawsze reaguje  na zwracane mu uwagi (3 – 5 uwag negatywnych)

1 pkt – uczeń często lekceważy zasady bezpieczeństwa, rzadko reaguje na polecenia pracowników szkoły; jego zachowanie stwarza zagrożenie dla innych    (6 – 9 uwag negatywnych)

0 pkt – uczeń nagminnie łamie zasady bezpieczeństwa, wielokrotnie narusza przestrzeń osobistą innych, nie zmienia swojej postawy mimo zwracanych mu wielokrotnie uwag; (10 i więcej uwag negatywnych) lub stwierdzono,  że uczeń pali w szkole papierosy lub zdarzyło się, że uczeń był pod wpływem alkoholu lub przyjmował narkotyki w czasie zajęć w szkole lub poza nią, np. na szkolnej wycieczce albo brał udział w bójce zagrażającej bezpieczeństwu uczestników.

§ 85      

1.        W dzienniku lekcyjnym każdej klasy znajduje się zeszyt uwag (pochwał i nagan), do którego wychowawcy i pozostali członkowie rady pedagogicznej  wpisują swoje spostrzeżenia w ciągu każdego semestru.

2.        Informacje zapisane w zeszycie uwag wychowawca „przelicza” na punkty  z poszczególnych kategorii oceniania zachowania.

3.        Rodzice na bieżąco mogą kontrolować i wpływać na zachowanie swoich dzieci.

4.        Ostateczną decyzję o ocenie podejmuje wychowawca klasy w porozumieniu  z radą pedagogiczną , uczniami danej klasy oraz ocenianym uczniem.

5.        Ocena opisowa zachowania w klasach I – III formułowana jest w odniesieniu  do poszczególnych kategorii.

6.        Oceny wystawia się według następujących zasad:

1)  Uczeń, który choć w jednej kategorii otrzymał 0 punktów, nie może mieć oceny wyższej niż poprawna.

2)  Uczeń, który choć w jednej kategorii otrzymał 1 punkt nie może mieć oceny wyższej niż dobra.

3)  W pozostałych przypadkach sumuje się punkty uzyskane w poszczególnych kategoriach (1 – 6) i ocenia zgodnie z podaną niżej skalą  

·   WZOROWE 24 – 21 punktów

·   BARDZO DOBRE 20 – 17 punktów

·   DOBRE 16 – 13 punktów

·   POPRAWNE 12 – 9 punktów

·   NIEODPOWIEDNIE 8 – 5 punktów

·   NAGANNE 4 – 0   punktów   

4)  Dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności sumuje się punkty uzyskane w poszczególnych kategoriach (1 – 6) i ocenia zgodnie z podaną niżej skalą:

·   WZOROWE 24 – 20 punktów

·   BARDZO DOBRE 19 – 15 punktów

·   DOBRE 14 – 10 punktów

·   POPRAWNE 9 – 6 punktów

·   NIEODPOWIEDNIE 5 – 3 punktów

·   NAGANNE 2 – 0   punktów   

5)       Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia zachowania lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia.

 

6)       Jeżeli uczeń przynajmniej w jednej kategorii narusza drastycznie określone zasady, wychowawca ma prawo wystawić po odpowiednim umotywowaniu nieodpowiednią ocenę zachowania, nie biorąc pod uwagę ilości uzyskanych punktów.

7)       Jeżeli uczeń w kilku kategoriach narusza drastycznie określone zasady oraz otrzymał naganę Dyrektora szkoły, wychowawca ma prawo wystawić po odpowiednim umotywowaniu naganną ocenę zachowania, nie biorąc pod uwagę ilości uzyskanych punktów.

a.       Skrajnie negatywnym zachowaniem jest wejście ucznia w konflikt  z prawem.

 

7.        Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia zachowania lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia.

 

 

 

§ 76

1. Ocenianiu podlegają:

1)       osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2)       zachowanie ucznia.

 

2.     Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia umiejętności

i wiadomości, formułowaniu oceny na podstawie wymagań wynikających

z przyjętych programów nauczania uwzględniających podstawę programową.

 

3.     Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy i innych nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia ujętych w regulaminie zachowania.

 

4. Celem oceniania jest:

1)       informowanie ucznia o postępie i poziomie jego osiągnięć edukacyjnych;

2)       pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3)       motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4)       dostarczanie rodzicom (opiekunom) i nauczycielom informacji

o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5)       umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

 

§ 77

1Nauczyciel we wrześniu informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o:

1)       wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, z obowiązkowych

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2)       sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych;

3)       warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna /śródroczna/ ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

4)       o zasadach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

5)       skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

2. Formą przekazu informacji w klasach I –VI jest dzienniczek ucznia lub zeszyt korespondencji z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

3. Uczniowie i rodzice (prawni opiekunowie) powiadamiani są o osiągnięciach ucznia w czasie cyklicznych zebrań i konsultacji, których szczegółowe terminy ustalane są przez dyrekcję szkoły.

 

 

§ 78

1. Zakres wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów, wynikających z przyjętych w szkole programów nauczania oraz sposoby sprawdzania osiągnięć szkolnych ustalane są przez wszystkich nauczycieli

w zespołach przedmiotowych.

 

 

§ 79

1. W szkole przyjmuje się następującą skalę ocen cząstkowych:

 

2. W klasach kształcenia zintegrowanego:

1)       jako formę informowania uczniów i ich rodziców (opiekunów) stosuje się w pierwszym semestrze klasy pierwszej czterostopniową skalę ocen bieżących (tj. motywującą) w formie znaków określających stopień opanowania umiejętności i wiadomości uczniów:

 

Znak dla ucznia Znaczenie Zapis w dzienniku

 

Jesteś świetny – A

 

Jesteś dobry – B

 

Trzeba trochę popracować – C

 

Czeka cię dużo pracy – D

 

2)       od drugiego semestru klasy pierwszej oraz w klasie drugiej i trzeciej wprowadza się 6-stopniową skalę ocen. Są to bieżące oceny cząstkowe zapisywane w następujący sposób:

 

 

Nazw Skrót Zapis w dzienniku

 

Celujący cel 6

Bardzo dobry bdb 5

Dobry db 4

Dostateczny dst 3

Dopuszczający dop 2

Niedostateczny ndst 1

 

3. W klasach IV-VI przyjmuje się:

1) następującą skalę ocen cząstkowych, semestralnych oraz rocznych:

 

Nazwa Skrót Zapis w dzienniku

 

Celujący cel 6

Bardzo dobry bdb 5

Dobry db 4

Dostateczny dst 3

Dopuszczający dop 2

Niedostateczny ndst 1

 

2)       przy wystawianiu ocen cząstkowych w kl. IV – VI dopuszcza się stosowanie ułamka stopnia, który jest oznaczony znakiem plus /+ / lub minus / – /

 

 

§ 80

1. Wszystkie oceny są jawne tak dla ucznia jak i dla jego rodziców (prawnych opiekunów).

 

2.     Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są do wglądu dla ucznia

i jego rodziców (prawnych opiekunów):

1) uczeń otrzymuje pracę do wglądu podczas poprawy i omawiania pracy;

2)       rodzic otrzymuje pracę do wglądu na zebraniu, konsultacji.

 

3. Nauczyciel zobowiązany jest poprawić pracę w ciągu 10 dni,

a wypracowanie z języka polskiego w ciągu 14 dni.

 

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców /prawnych opiekunów/ nauczyciel uzasadnia wystawioną przez siebie ocenę w formie ustnej.

 

5. Nauczyciel jest zobowiązany kontrolować systematyczność odrabiania prac domowych ucznia. Ocenę niedostateczną stawia uczniowi, który po raz trzeci (3) w semestrze nie odrobił pracy domowej.

Przynajmniej dwie prace domowe w semestrze powinny być szczegółowo sprawdzone i ocenione.

 

6. Zeszyt przedmiotowy powinien być sprawdzony i oceniony przynajmniej raz

w semestrze.

 

7. Częstotliwość prac pisemnych i wypowiedzi ustnych powinna być zgodna

z ustaleniami nauczycielskich zespołów przedmiotowych oraz wymaganiami programowymi.

 

8. Oceny z prac pisemnych mających charakter sprawdzianów powinny być wystawiane zgodnie ze skalą procentową

 

0 – 30 % – ndst

31 – 50% – dop.

51 – 74% – dst

75 – 90% – db

91 – 100% – bdb

powyżej 100% – cel

W przypadku sprawdzianów w formie testów zakłada się, że powinny być zbudowane zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego.

 

9. W ramach oceniania wspomagającego – jeżeli nauczyciel uzna za pomocne i korzystne zakłada „kartę obserwacji ucznia”.

 

10. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki – należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

 

§ 81

1. Uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej tylko w uzasadnionych przypadkach.

 

2. Decyzję o zwolnieniu ucznia podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarskiej, opinii poradni specjalistycznej lub poradni psychologiczno – pedagogicznej i prośby rodziców.

 

3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”, „zwolniona”

 

§ 82

1. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

 

2. Podstawą do dostosowania treści edukacyjnych wobec ucznia jest pisemne orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

 

3.     W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego – dostosowanie wymagań edukacyjnych następuje na podstawie tego orzeczenia.

 

KLASYFIKACJA/EGZAMINY 

 

§ 86

1.     Klasyfikacja śródroczna i roczna, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

1)       w przypadku ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia rozwojowe z upośledzeniem umysłowym lub specyficzne trudności w uczeniu się z upośledzeniem umysłowym z uwzględnia się indywidualny programu edukacyjny opracowany dla tego ucznia:

2)       klasyfikacja śródroczna w klasach I – III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych i ustaleniu oceny pozytywnej lub negatywnej

w oparciu o oceny cząstkowe z poszczególnych aktywności;

2a) roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego:

3)       klasyfikacja roczna w klasach I – III z zajęć edukacyjnych oraz zachowania jest oceną opisową;

4)       począwszy od klasy IV klasyfikację śródroczną i roczną ustala się według skal, o których mowa w § 79 ust 3 pkt 1 oraz § 85 ust 3 pkt 3.

 

 

§ 87

1. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się w styczniu.

 

2. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania ustala wychowawca klasy.

 

3.     Ocena klasyfikacyjna śródroczna lub roczna z zajęć edukacyjnych jest wystawiona przez nauczyciela prowadzącego zajęcia na podstawie ocen cząstkowych.

 

4.     W klasach integracyjnych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela dodatkowo zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego.

 

5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1)       oceny klasyfikacyjne zajęć edukacyjnych;

2)       promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły;

a)       Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania,

 

 

§ 88

1. Nauczyciele są zobowiązani na 2 tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej, poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z poszczególnych przedmiotów i zachowania w formie pisemnej.

 

2. O przewidywanym dla ucznia śródrocznym /rocznym/ stopniu niedostatecznym należy poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) na 3 tygodnie przed śródrocznym bądź rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej:

1) formą powiadomienia jest list polecony ze zwrotnym potwierdzeniem do rodziców (prawnych opiekunów) dziecka;

2) dopuszcza się formę ustnego powiadomienia rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie niedostatecznej, potwierdzone wpisem w dzienniku lekcyjnym i podpisem rodzica (prawnego opiekuna);

3) do zawiadomienia nauczyciel prowadzący zajęcia dołącza informację określającą zakres wiadomości i umiejętności koniecznych do opanowania przez ucznia, w celu kontynuowania nauki.

 

 

§ 89

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego lub kilku przedmiotów /bądź wszystkich/ jeżeli brak jest podstaw do ustalenia semestralnej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 

2. Uczeń, który nie jest klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

3. Na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) kierowaną do dyrektora szkoły – uczeń, który nie jest klasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej może uzyskać zgodę na egzamin klasyfikacyjny tylko decyzją rady pedagogicznej.

 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1) realizujący, na podstawie przepisów, indywidualny tok nauki;

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, jednakże nie obejmuje on obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych i nie ustal się oceny zachowania.

 

5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

 

6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być ustalony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) nie później, niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Termin przeprowadzenia egzaminu ustala dyrektor szkoły

w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

7.     Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu

Klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego

W dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

8. Do przeprowadzenia egzamin klasyfikacyjnego dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:

1) dyrektor szkoły jako przewodniczący,

2)       nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

 

W egzaminie mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.

 

9. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

10. Liczbę przedmiotów, z których uczeń może być egzaminowany w ciągu jednego dnia ustala przewodniczący komisji w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

 

11. Pytania egzaminacyjne ustalają egzaminatorzy w porozumieniu z przewodniczącym komisji egzaminacyjnej.

Stopień trudności powinien być zróżnicowany i odpowiadać kryteriom ocen.

 

12. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)       imiona i nazwiska nauczycieli;

2)       termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3)       zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4)       wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informacje o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

 

§ 90

1.     Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna,

z zastrzeżeniem § 92.

 

2.     W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się „nieklasyfikowany”, „nieklasyfikowana”.

 

3. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena niedostateczna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

 

§ 91

1. Uczeń klas IV – VI lub jego rodzic /prawny opiekun/, który kwestionuje ocenę śródroczną /roczną/ z zajęć edukacyjnych zobowiązany jest w terminie do 5 dni od momentu poinformowania o ocenie, zwrócić się pisemnie do nauczyciela przedmiotu o wyznaczenie terminu i sposobu poprawy proponowanej oceny. Podanie składa w sekretariacie szkoły.

1)       uczeń zobligowany jest do spełnienia wyznaczonych warunków poprawy oceny na 3 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

 

2.     Uczeń klas IV – VI lub jego rodzic /prawny opiekun/, który kwestionuje śródroczną /roczną/ ocenę zachowania zobowiązany jest w terminie do 5 dni od momentu poinformowania o ocenie, zwrócić się pisemnie do wychowawcy

o wyznaczenie terminu i określenie sposobu poprawy proponowanej oceny.

1)       dotyczy to tylko uczniów:

          którym brakuje jednego punktu do uzyskania wyższej oceny zachowania,

          tych, którzy nie naruszyli rażąco regulaminu zachowania;

2) podanie składa do sekretariatu szkoły.

§ 92

1. Uczeń lub jego rodzice /prawni opiekunowie/ mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że śródroczna /roczna/ ocena klasyfikacyjna zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia muszą być kierowane na piśmie do dyrektora szkoły ze wskazaniem naruszonego przepisu prawa dotyczącego trybu ustalania tej oceny, w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

2.     W przypadku stwierdzenia, że śródroczna /roczna/ ocena klasyfikacyjna

z zajęć edukacyjnych lub semestralna /roczna/ ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1)           w przypadku śródrocznej /rocznej/ oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala śródroczną / roczną/ ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

 

2)           w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosu; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

3. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) i odbywa się on w drugim tygodniu po zakończeniu zajęć.

 

4. W skład komisji wchodzą :

1)       w przypadku śródrocznej /rocznej/ oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

          dyrektor szkoły jako przewodniczący tej komisji,

          nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

          dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

 

2)       w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:

          dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,

          wychowawca klasy,

          wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

          pedagog,

          psycholog,

          przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

          przedstawiciel Rady Rodziców.

 

5.     Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczne ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. W przypadku oceny niedostatecznej uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą pisemnie wnioskować do dyrektora szkoły o egzamin poprawkowy.

 

6. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

          skład komisji,

          termin sprawdzianu,

          zadania (pytania) sprawdzające,

          wyniki sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

          skład komisji,

          termin posiedzenia komisji,

          wynik głosowania,

          ustalona ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Dołącza się również pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o jego ustnych odpowiedziach.

 

7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu sprawdzającego w wyznaczonym terminie ( może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły) otrzymuje ocenę uzyskaną w wyniku klasyfikacji.

 

 

§ 93

1.     Począwszy od klasy czwartej, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej w szkole, uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy.

 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę przede wszystkim ćwiczeń praktycznych.

 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

W skład komisji wchodzą:

1)       dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący;

3) nauczyciel prowadzący takie same zajęcia edukacyjne lub pokrewne, jako członek komisji.

 

5.     Nauczyciel prowadzący dane zajęcia może być na własną prośbę zwolniony

z udziału w pracy komisji. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.

 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

 

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

 

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są realizowane w klasie programowo wyższej.

 

 

§ 94

1. Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego wiadomości i umiejętności zostały ocenione pozytywnie:

1) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej – rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I – III do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego;

2) w wyjątkowych przypadkach, rada pedagogiczna może postanowić

o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

 

2.     Począwszy od klasy IV, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

 

3.     Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

4.     Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

 

5.     Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

 

§ 95

1.     Uczeń kończy szkołę podstawową:

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na która składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończył się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,

2) przystąpił do sprawdzianu w klasie szóstej.

 

2. Sprawdzian w szóstej klasie przeprowadza się w kwietniu w oparciu o procedury Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej:

1) wyniki sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia

szkoły podstawowej

2) uczeń otrzymuje zaświadczenie z OKE.

 

3. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do sprawdzianu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora Komisji Okręgowej:

1) uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku szkolnym;

2) w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, dyrektor Komisji Okręgowej może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do

sprawdzianu.

 

4.     Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

5.     Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej wydanej:

1) nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian;

2) nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III.

Opinię w/w rodzice przekładają dyrektorowi szkoły w terminie do 15 października.

 

6. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia

o stanie zdrowia wydanego przez lekarza mogą przystąpić do sprawdzianu

w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.

 

7. Uczniowie ze sprężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie

o potrzebie kształcenia specjalnego mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

 

8. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim są zwolnieni ze sprawdzianu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

1) zwolnienie ucznia ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku.

§ 96

1. Analiza efektów dydaktycznych w klasie polega na ustnym przedstawieniu wyników procesu dydaktycznego podczas godzin wychowawczych.

 

2.     Analiza efektów dydaktycznych w szkole polega na podsumowaniu wyników procesu dydaktycznego podczas konferencji pedagogicznych i zebrań

z rodzicami oraz na prowadzeniu badań wyników nauczania wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły.

 

 

§ 97

1. Ocenianie wewnątrzszkolne jest elastyczne i otwarte na wszelkie zmiany

i propozycje ze strony uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów).

Zmiany mogą nastąpić na wyraźny wniosek rady pedagogicznej, organizacji uczniowskich i rodziców.