§ 76

1. Ocenianiu podlegają:

1)       osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2)       zachowanie ucznia.

 

2.     Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia umiejętności

i wiadomości, formułowaniu oceny na podstawie wymagań wynikających

z przyjętych programów nauczania uwzględniających podstawę programową.

 

3.     Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy i innych nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia ujętych w regulaminie zachowania.

 

4. Celem oceniania jest:

1)       informowanie ucznia o postępie i poziomie jego osiągnięć edukacyjnych;

2)       pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3)       motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4)       dostarczanie rodzicom (opiekunom) i nauczycielom informacji

o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5)       umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

 

§ 77

1Nauczyciel we wrześniu informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o:

1)       wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, z obowiązkowych

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2)       sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych;

3)       warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna /śródroczna/ ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

4)       o zasadach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

5)       skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

2. Formą przekazu informacji w klasach I –VI jest dzienniczek ucznia lub zeszyt korespondencji z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

3. Uczniowie i rodzice (prawni opiekunowie) powiadamiani są o osiągnięciach ucznia w czasie cyklicznych zebrań i konsultacji, których szczegółowe terminy ustalane są przez dyrekcję szkoły.

 

 

§ 78

1. Zakres wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów, wynikających z przyjętych w szkole programów nauczania oraz sposoby sprawdzania osiągnięć szkolnych ustalane są przez wszystkich nauczycieli

w zespołach przedmiotowych.

 

 

§ 79

1. W szkole przyjmuje się następującą skalę ocen cząstkowych:

 

2. W klasach kształcenia zintegrowanego:

1)       jako formę informowania uczniów i ich rodziców (opiekunów) stosuje się w pierwszym semestrze klasy pierwszej czterostopniową skalę ocen bieżących (tj. motywującą) w formie znaków określających stopień opanowania umiejętności i wiadomości uczniów:

 

Znak dla ucznia Znaczenie Zapis w dzienniku

 

Jesteś świetny – A

 

Jesteś dobry – B

 

Trzeba trochę popracować – C

 

Czeka cię dużo pracy – D

 

2)       od drugiego semestru klasy pierwszej oraz w klasie drugiej i trzeciej wprowadza się 6-stopniową skalę ocen. Są to bieżące oceny cząstkowe zapisywane w następujący sposób:

 

 

Nazw Skrót Zapis w dzienniku

 

Celujący cel 6

Bardzo dobry bdb 5

Dobry db 4

Dostateczny dst 3

Dopuszczający dop 2

Niedostateczny ndst 1

 

3. W klasach IV-VI przyjmuje się:

1) następującą skalę ocen cząstkowych, semestralnych oraz rocznych:

 

Nazwa Skrót Zapis w dzienniku

 

Celujący cel 6

Bardzo dobry bdb 5

Dobry db 4

Dostateczny dst 3

Dopuszczający dop 2

Niedostateczny ndst 1

 

2)       przy wystawianiu ocen cząstkowych w kl. IV – VI dopuszcza się stosowanie ułamka stopnia, który jest oznaczony znakiem plus /+ / lub minus / – /

 

 

§ 80

1. Wszystkie oceny są jawne tak dla ucznia jak i dla jego rodziców (prawnych opiekunów).

 

2.     Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są do wglądu dla ucznia

i jego rodziców (prawnych opiekunów):

1) uczeń otrzymuje pracę do wglądu podczas poprawy i omawiania pracy;

2)       rodzic otrzymuje pracę do wglądu na zebraniu, konsultacji.

 

3. Nauczyciel zobowiązany jest poprawić pracę w ciągu 10 dni,

a wypracowanie z języka polskiego w ciągu 14 dni.

 

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców /prawnych opiekunów/ nauczyciel uzasadnia wystawioną przez siebie ocenę w formie ustnej.

 

5. Nauczyciel jest zobowiązany kontrolować systematyczność odrabiania prac domowych ucznia. Ocenę niedostateczną stawia uczniowi, który po raz trzeci (3) w semestrze nie odrobił pracy domowej.

Przynajmniej dwie prace domowe w semestrze powinny być szczegółowo sprawdzone i ocenione.

 

6. Zeszyt przedmiotowy powinien być sprawdzony i oceniony przynajmniej raz

w semestrze.

 

7. Częstotliwość prac pisemnych i wypowiedzi ustnych powinna być zgodna

z ustaleniami nauczycielskich zespołów przedmiotowych oraz wymaganiami programowymi.

 

8. Oceny z prac pisemnych mających charakter sprawdzianów powinny być wystawiane zgodnie ze skalą procentową

 

0 – 30 % – ndst

31 – 50% – dop.

51 – 74% – dst

75 – 90% – db

91 – 100% – bdb

powyżej 100% – cel

W przypadku sprawdzianów w formie testów zakłada się, że powinny być zbudowane zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego.

 

9. W ramach oceniania wspomagającego – jeżeli nauczyciel uzna za pomocne i korzystne zakłada „kartę obserwacji ucznia”.

 

10. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki – należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

 

§ 81

1. Uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej tylko w uzasadnionych przypadkach.

 

2. Decyzję o zwolnieniu ucznia podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarskiej, opinii poradni specjalistycznej lub poradni psychologiczno – pedagogicznej i prośby rodziców.

 

3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”, „zwolniona”

 

§ 82

1. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

 

2. Podstawą do dostosowania treści edukacyjnych wobec ucznia jest pisemne orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

 

3.     W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego – dostosowanie wymagań edukacyjnych następuje na podstawie tego orzeczenia.

 

KLASYFIKACJA/EGZAMINY 

 

§ 86

1.     Klasyfikacja śródroczna i roczna, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

1)       w przypadku ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia rozwojowe z upośledzeniem umysłowym lub specyficzne trudności w uczeniu się z upośledzeniem umysłowym z uwzględnia się indywidualny programu edukacyjny opracowany dla tego ucznia:

2)       klasyfikacja śródroczna w klasach I – III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych i ustaleniu oceny pozytywnej lub negatywnej

w oparciu o oceny cząstkowe z poszczególnych aktywności;

2a) roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego:

3)       klasyfikacja roczna w klasach I – III z zajęć edukacyjnych oraz zachowania jest oceną opisową;

4)       począwszy od klasy IV klasyfikację śródroczną i roczną ustala się według skal, o których mowa w § 79 ust 3 pkt 1 oraz § 85 ust 3 pkt 3.

 

 

§ 87

1. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się w styczniu.

 

2. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania ustala wychowawca klasy.

 

3.     Ocena klasyfikacyjna śródroczna lub roczna z zajęć edukacyjnych jest wystawiona przez nauczyciela prowadzącego zajęcia na podstawie ocen cząstkowych.

 

4.     W klasach integracyjnych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela dodatkowo zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego.

 

5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1)       oceny klasyfikacyjne zajęć edukacyjnych;

2)       promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły;

a)       Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania,

 

 

§ 88

1. Nauczyciele są zobowiązani na 2 tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej, poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z poszczególnych przedmiotów i zachowania w formie pisemnej.

 

2. O przewidywanym dla ucznia śródrocznym /rocznym/ stopniu niedostatecznym należy poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) na 3 tygodnie przed śródrocznym bądź rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej:

1) formą powiadomienia jest list polecony ze zwrotnym potwierdzeniem do rodziców (prawnych opiekunów) dziecka;

2) dopuszcza się formę ustnego powiadomienia rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie niedostatecznej, potwierdzone wpisem w dzienniku lekcyjnym i podpisem rodzica (prawnego opiekuna);

3) do zawiadomienia nauczyciel prowadzący zajęcia dołącza informację określającą zakres wiadomości i umiejętności koniecznych do opanowania przez ucznia, w celu kontynuowania nauki.

 

 

§ 89

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego lub kilku przedmiotów /bądź wszystkich/ jeżeli brak jest podstaw do ustalenia semestralnej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 

2. Uczeń, który nie jest klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

3. Na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) kierowaną do dyrektora szkoły – uczeń, który nie jest klasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej może uzyskać zgodę na egzamin klasyfikacyjny tylko decyzją rady pedagogicznej.

 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1) realizujący, na podstawie przepisów, indywidualny tok nauki;

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, jednakże nie obejmuje on obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych i nie ustal się oceny zachowania.

 

5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

 

6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być ustalony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) nie później, niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Termin przeprowadzenia egzaminu ustala dyrektor szkoły

w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

7.     Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu

Klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego

W dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

8. Do przeprowadzenia egzamin klasyfikacyjnego dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:

1) dyrektor szkoły jako przewodniczący,

2)       nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

 

W egzaminie mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.

 

9. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

10. Liczbę przedmiotów, z których uczeń może być egzaminowany w ciągu jednego dnia ustala przewodniczący komisji w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

 

11. Pytania egzaminacyjne ustalają egzaminatorzy w porozumieniu z przewodniczącym komisji egzaminacyjnej.

Stopień trudności powinien być zróżnicowany i odpowiadać kryteriom ocen.

 

12. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)       imiona i nazwiska nauczycieli;

2)       termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3)       zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4)       wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informacje o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

 

§ 90

1.     Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna,

z zastrzeżeniem § 92.

 

2.     W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się „nieklasyfikowany”, „nieklasyfikowana”.

 

3. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena niedostateczna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

 

§ 91

1. Uczeń klas IV – VI lub jego rodzic /prawny opiekun/, który kwestionuje ocenę śródroczną /roczną/ z zajęć edukacyjnych zobowiązany jest w terminie do 5 dni od momentu poinformowania o ocenie, zwrócić się pisemnie do nauczyciela przedmiotu o wyznaczenie terminu i sposobu poprawy proponowanej oceny. Podanie składa w sekretariacie szkoły.

1)       uczeń zobligowany jest do spełnienia wyznaczonych warunków poprawy oceny na 3 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

 

2.     Uczeń klas IV – VI lub jego rodzic /prawny opiekun/, który kwestionuje śródroczną /roczną/ ocenę zachowania zobowiązany jest w terminie do 5 dni od momentu poinformowania o ocenie, zwrócić się pisemnie do wychowawcy

o wyznaczenie terminu i określenie sposobu poprawy proponowanej oceny.

1)       dotyczy to tylko uczniów:

          którym brakuje jednego punktu do uzyskania wyższej oceny zachowania,

          tych, którzy nie naruszyli rażąco regulaminu zachowania;

2) podanie składa do sekretariatu szkoły.

§ 92

1. Uczeń lub jego rodzice /prawni opiekunowie/ mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że śródroczna /roczna/ ocena klasyfikacyjna zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia muszą być kierowane na piśmie do dyrektora szkoły ze wskazaniem naruszonego przepisu prawa dotyczącego trybu ustalania tej oceny, w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

2.     W przypadku stwierdzenia, że śródroczna /roczna/ ocena klasyfikacyjna

z zajęć edukacyjnych lub semestralna /roczna/ ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1)           w przypadku śródrocznej /rocznej/ oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala śródroczną / roczną/ ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

 

2)           w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosu; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

3. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) i odbywa się on w drugim tygodniu po zakończeniu zajęć.

 

4. W skład komisji wchodzą :

1)       w przypadku śródrocznej /rocznej/ oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

          dyrektor szkoły jako przewodniczący tej komisji,

          nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

          dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

 

2)       w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:

          dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,

          wychowawca klasy,

          wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

          pedagog,

          psycholog,

          przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

          przedstawiciel Rady Rodziców.

 

5.     Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczne ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. W przypadku oceny niedostatecznej uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą pisemnie wnioskować do dyrektora szkoły o egzamin poprawkowy.

 

6. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

          skład komisji,

          termin sprawdzianu,

          zadania (pytania) sprawdzające,

          wyniki sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

          skład komisji,

          termin posiedzenia komisji,

          wynik głosowania,

          ustalona ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Dołącza się również pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o jego ustnych odpowiedziach.

 

7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu sprawdzającego w wyznaczonym terminie ( może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły) otrzymuje ocenę uzyskaną w wyniku klasyfikacji.

 

 

§ 93

1.     Począwszy od klasy czwartej, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej w szkole, uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy.

 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę przede wszystkim ćwiczeń praktycznych.

 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

W skład komisji wchodzą:

1)       dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący;

3) nauczyciel prowadzący takie same zajęcia edukacyjne lub pokrewne, jako członek komisji.

 

5.     Nauczyciel prowadzący dane zajęcia może być na własną prośbę zwolniony

z udziału w pracy komisji. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.

 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

 

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

 

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są realizowane w klasie programowo wyższej.

 

 

§ 94

1. Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego wiadomości i umiejętności zostały ocenione pozytywnie:

1) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej – rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I – III do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego;

2) w wyjątkowych przypadkach, rada pedagogiczna może postanowić

o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

 

2.     Począwszy od klasy IV, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

 

3.     Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

4.     Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

 

5.     Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

 

§ 95

1.     Uczeń kończy szkołę podstawową:

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na która składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończył się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,

2) przystąpił do sprawdzianu w klasie szóstej.

 

2. Sprawdzian w szóstej klasie przeprowadza się w kwietniu w oparciu o procedury Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej:

1) wyniki sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia

szkoły podstawowej

2) uczeń otrzymuje zaświadczenie z OKE.

 

3. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do sprawdzianu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora Komisji Okręgowej:

1) uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku szkolnym;

2) w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, dyrektor Komisji Okręgowej może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do

sprawdzianu.

 

4.     Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

5.     Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej wydanej:

1) nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian;

2) nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III.

Opinię w/w rodzice przekładają dyrektorowi szkoły w terminie do 15 października.

 

6. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia

o stanie zdrowia wydanego przez lekarza mogą przystąpić do sprawdzianu

w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.

 

7. Uczniowie ze sprężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie

o potrzebie kształcenia specjalnego mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

 

8. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim są zwolnieni ze sprawdzianu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

1) zwolnienie ucznia ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku.

§ 96

1. Analiza efektów dydaktycznych w klasie polega na ustnym przedstawieniu wyników procesu dydaktycznego podczas godzin wychowawczych.

 

2.     Analiza efektów dydaktycznych w szkole polega na podsumowaniu wyników procesu dydaktycznego podczas konferencji pedagogicznych i zebrań

z rodzicami oraz na prowadzeniu badań wyników nauczania wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły.

 

 

§ 97

1. Ocenianie wewnątrzszkolne jest elastyczne i otwarte na wszelkie zmiany

i propozycje ze strony uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów).

Zmiany mogą nastąpić na wyraźny wniosek rady pedagogicznej, organizacji uczniowskich i rodziców.

 

 

Mikolaj Kopernik urodzil sie dnia 19 lutego 1473 roku przy ulicy Swietej Anny w Toruniu (obecnej ulicy Kopernika). Byl synem Mikolaja – kupca z Krakowa oraz matki torunianki – Barbary z domu Watzenrode. Zostal ochrzczony w pobliskim kosciele nad chrzcielnica, ktora mozna jeszcze dzisiaj ogladac. Kopernik posiadal rodzenstwo: starszego brata Andrzeja oraz dwie siostry Barbare i Katarzyne. Krotko przed smiercia ojca w 1483 roku rodzina Kopernikow przeniosla sie do kamienicy przy Rynku Staromiejskim. Edukacje rozpoczal w szkole parafialnej, w poblizu kosciola p.w. sw.Jana, gdzie uczyl sie laciny, rachunkow i spiewu. W 18 roku zycia za sprawa wuja Lukasza Watzenrode Mikolaj Kopernik udal sie na studia uniwersyteckie do Krakowa .W latach 1491-1495 pobieral nauki w dziedzinie geometrii, trygonometrii, matematyki oraz astronomii. \r\n\r\nNastepne lata to kolejne studia we Wloszech w Bolonii na wydziale prawa kanonicznego (1496-1500), a nastepnie w Padwie (1501-1503), gdzie studiowal medycyne. W roku 1503 w Ferrarze Kopernik obronil doktorat z prawa kanonicznego. Po okresie nauki Kopernik wrocil na Warmie, aby sluzyc kapitule, ktora umozliwila mu ukonczenie studiow. Na Warmii Mikolaj prowadzil szeroko zakrojona dzialalnosc publiczna. Bral udzial w zjazdach stanow pruskich u boku swego wuja Lukasza Watzenrode, biskupa warminskiego.\r\n\r\nOpracowal rozprawe o sposobie bicia monet, w ktorej jako pierwszy wsrod ekonomistow udowadnia, ze dobra moneta wypierana jest z obiegu przez gorsza. Byl wspolautorem pierwszych map Warmii, Prus Krolewskich, Zalewu Wislanego i Krolestwa Polskiego. Tlumaczyl dziela greckie na lacine, otrzymal tez zaproszenie wladz koscielnych w Rzymie do wspolpracy przy projekcie reformy kalendarza. Najwiecej jednak czasu poswiecil obserwacji gwiazd.

W roku 1516 Mikolaj Kopernik zostaje mianowany administratorem dobr wspolnych kapituly. W styczniu 1521 do murow Olsztyna zblizaja sie Krzyzacy. Kopernik jako administrator przygotowuje miasto i zamek olsztynski do obrony. Dzieki wzorowemu przygotowaniu atak krzyzacki zostal odparty i miasto nie zostalo zdobyte. Byla to wielka zasluga Kopernika. Jeszcze w tym samym, 1521 roku Kopernik zostal powolany na stanowisko komisarza Warmii. W roku 1523 zostal wybrany generalnym administratorem diecezji warminskiej. W tym czasie wrocil do Fromborka i tam pozostal juz do smierci.

We Fromborku zajmowal sie sprawami administracyjnymi, leczeniem chorych oraz dalszymi pracami nad nowym ukladem slonecznym. Kiedy w roku 1537 umiera biskup Ferber, kapitula warminska wsrod czterech kandydatow na to stanowisko wysunela kandydature Kopernika. Jednakze krol, do ktorego nalezala decyzja w tej sprawie wybral na biskupa warminskiego Jana Dantyszka. Przebywajac nadal we Fromborku Kopernik zajmuje sie astronomia. Przy obserwacji planet posluguje sie glownie trzema instrumentami: kwadrantem slonecznym sluzacym do obliczania szerokosci geograficznej miejsca obserwacji, sfera armilarna (astrolabium)- do wyznaczania katow wspolrzednych planety oraz triquetrum (narzedzie paralaktyczne) do obserwacji ksiezyca. Swa nowa teorie podaje w zarysie w tzw. "Komentarzyku", ktory w odrecznych odpisach krazy po calej Europie

Prace nad dzielem "De revolutionibus" rozpoczal okolo 1515 roku i wlasciwie do konca zycia ciagle wnosil do niej poprawki. W maju 1539 przybyl do Fromborka mlody uczony niemiecki Jerzy Joachim von Lauchen zwany Retykiem, ktory znacznie przyczynil sie do wydania drukiem dziela swojego nauczyciela, Mikolaja Kopernika. W roku 1540 Retyk wydal rozprawe pt. "Narratio prima”, czyli "Opowiadanie pierwsze", w ktorym obwieszcza swiatu odkrycie Kopernika. Po dlugich namowach przekonuje astronoma do wydania drukiem dziela "O obrotach". W roku 1541 Retyk wiezie dzielo Kopernika do Norymbergii. Ukazuje sie ono drukiem w 1543 roku w drukarni Jana Petreiusa pod tytulem "De revolutionibus orbium coelestium libri VI", a dedykowane jest papiezowi Pawlowi III. Dzielo skladalo sie z szesciu ksiag i 203 kart, a pierwszy naklad wynosil okolo tysiaca egzemplarzy. Pod koniec zycia Kopernik ciezko zachorowal i dnia 24 maja 1543 roku zmarl. Zostal pochowany w podziemiach katedry fromborskiej, w poblizu oltarza nalezacego do jego kanonii.