GODZINY PRACY

mgr Danuta Malinowska (PEDAGOG)

Poniedziałek  9.00 – 14.30
Wtorek  10.00 – 14.30
Środa  9.00 – 13.30
Czwartek  9.00 – 12.30
Piątek  9.00 – 11.00

 

mgr Dominika Twardoch-Thun (PSYCHOLOG)

Poniedziałek 9.00 – 13.00
Wtorek 9.00 – 13.00
Środa 12.30 – 16.30
Czwartek 9.00 – 13.00
Piątek 9.00 – 13.00

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz, w jaki sposób.Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
 • Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić

 

Pedagog w szkole współorganizuje pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o prawach dziecka.

Jego zadania obejmują:

 • Pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klasy, rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą, analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami, wywiady środowiskowe, udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych, porady wychowawcze.
 • Prowadzenie lub organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy ważne i interesujące dzieci i młodzież.
 • Określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom poprzez wydawanie opinii i zaleceń dotyczących stymulowania rozwoju lub pokonywania przez uczniów trudności rozwojowych, wyrównywania braków i luk w nauce.
 • Występowanie do dyrektora szkoły po uzgodnieniu z dziećmi, rodzicami, wychowawcą klasy, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, o zorganizowanie zajęć korekcyjno-wyrównawczych, terapii pedagogicznej na terenie szkoły lub zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci wymagających takiej pomocy.
 • Udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki poprzez konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego.
 • Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi specjalistami w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.
 • Współdziałanie z organami szkoły, policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów ( naruszenie regulaminu szkoły lub prawa).
  kształtowanie właściwych postaw wobec alkoholizmu, narkomanii, nikotynizmu, zagrożenia sektami – programy profilaktyki uzależnień, warsztaty, prelekcje, filmy.
 • Realizowanie zadań przewidzianych w programie zapobiegania i przeciwdziałania agresji w środowisku szkolnym.
 • Prowadzenie dokumentacji, tj. dziennika pedagoga oraz teczek indywidualnych dzieci i młodzieży zawierających dokumentację prowadzonych badań i czynności uzupełniających.
 • Doskonalenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia i samokształcenia.

Psycholog w szkole współorganizuje pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o prawach dziecka.

Jego zadania obejmują:

 • Szczególną opiekę nad klasami terapeutycznym/integracyjnymi
 • Obserwacja dzieci na lekcjach,
 • Badania diagnostyczne,
 • Ustalanie programów terapii,
 • Spotkania z rodzicami.
 • Obserwacja dzieci w klasach I pod kątem dojrzałości szkolnej, selekcji do badań, wykrywania deficytów rozwojowych
 • Badania uczniów w klasach V pod kątem sprawdzianów kompetencji.
 • Pogadanki dla rodziców.
 • Spotkania z rodzicami, nauczycielami – porady, wskazówki wychowawcze.
 • Badania diagnostyczne, opinie psychologiczne – klasy I-VII.
 • Udział w pracach zespołu terapeutycznego.

Logopeda kieruje na zajęcia terapii logopedycznej kieruje się uczniów na podstawie wyników badań lekarskich, psychologicznych i logopedycznych po uprzednim wyrażeniu zgody przez rodziców.

 • Terapię logopedyczną w szkole organizuje logopeda.
 • Wskazane jest, by logopeda z każdym dzieckiem ćwiczył indywidualnie, czas ćwiczeń uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.
 • Grupowe zajęcia dopuszczalne są przy doborze dzieci o tym samym rodzaju zaburzenia.
 • Zadaniem zajęć na terapii logopedycznej jest likwidacja wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej oraz pomoc w przezwyciężaniu problemów osobom mającym trudności z mówieniem, pisaniem i czytaniem.
 • W terapii logopedycznej wybór metod jest uwarunkowany rodzajem zaburzenia.
 • W zależności od charakteru trudności wykorzystuje się specyficzne, dostosowane do wieku i możliwości ucznia sposoby pracy terapeutycznej.
 • Stosuje się różne metody, co wynika z konieczności realizowania zasady kompleksowego oddziaływania.