§ 1

 1. Celem procedury jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom placówki w okresie trwania pandemii COVID – 19.
 2. Procedura wynika z nałożonego na placówkę obowiązku wzmożonego reżimu sanitarnego.
 3. Na procedurę składa się:
  1. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki.
  2. Procedura bezpiecznego pobytu dzieci w placówce.
  3. Procedura postępowania na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia u dziecka.
 1. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia zakażenia personelu placówki.

 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PLACÓWKI

§ 2

 1. Celem procedury jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom w momencie ich przyprowadzenia i odbioru z placówki w okresie trwania pandemii COVID – 19.
 2. Rodzice /opiekunowie prawni o decyzji uczęszczania dziecka do szkoły powiadamiają wcześniej dyrektora.
 3. Rodzic / opiekun prawny podpisuje oświadczenie o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia opiekuńcze, jak i dowożeniem dziecka do placówki, które stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
 4. Przyprowadzenie dziecka do szkoły.
 • Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez rodziców / opiekunów prawnych dziecka lub osoby przez nie upoważnione na piśmie.
 • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności ( m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk ).
 • Przebywanie osób z zewnątrz w szkole jest ograniczone do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności ( m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
 • Każda osoba wchodząca do szkoły ma obowiązek skorzystania z płynu dezynfekującego do rąk.
 • Przekazanie dziecka najlepiej jednak odbywa się przy drzwiach wejściowych do szkoły celem ograniczenia przebywania osób trzecich w placówce.
 • Przy przekazaniu dziecka należy zachować dystans społeczny pomiędzy pracownikiem, a rodzicem / opiekunem dziecka przynajmniej 2 metry. Zarówno pracownik, jak i opiekun muszą mieć założone rękawiczki jednorazowe, zakryte nos i usta.
 • Po przyjęciu dziecka do szkoły uczeń wyrzuca zużyte środki ochrony osobistej jednokrotnego użytku do kosza.
 • Przed przyprowadzeniem dziecka do placówki rodzic / opiekun powinien zmierzyć dziecku temperaturę.
 • Do placówki przyprowadzamy dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Nie należy przyprowadzać dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w szkole, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest przekazać Dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • Objawy infekcji występujące u dziecka na przykład : podwyższona temperatura ( temperatura równa lub wyższa od 37,5 stopni C), kaszel, katar, osłabienie, biegunka, zmiany na skórze, zapalenie spojówek, ból głowy, wymioty wykluczają możliwość przyjęcia dziecka do placówki.
 • W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury ciała ( temperatura równa lub wyższa 37,5 stopni C ), kaszlu, kataru, zaczerwienienia spojówek lub innych objaw infekcji u dziecka szkoła ma prawo odmówić przyjęcia dziecka. Dyrektor może poprosić rodzica/opiekuna prawnego o skontaktowanie się z lekarzem w celu wykluczenia choroby spowodowanej COVID – 19.
 1. W przypadku, gdy w tym samym czasie do szkoły będzie przyprowadzonych więcej dzieci rodzice/opiekunowie dzieci powinni zachować pomiędzy sobą dystans minimum 2 metry odległości i czekać na swoją kolej przyjęcia dziecka do placówki.
 2. Opiekunowie ustawiają się w jednej kolejce do drzwi wejściowych w celu przekazania dziecka.
 3. Rodzice / opiekunowie prawni dziecka ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka przyprowadzanego i odbieranego przez osoby nieupoważnione oraz za samodzielne przyjście dziecka do szkoły.
 4. Dzieci są przyprowadzane/przychodzą o określonej godzinie i są przekazywane pod bezpośrednią opiekę pracownika.
 5. Pracownik – nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu przyjęcia dziecka do szkoły.
 6. Na czas trwania pandemii wprowadza się bezwzględny zakaz przynoszenia do szkoły zbędnych przedmiotów np. zabawek, gier planszowych itp.
 7. Zobowiązuje się rodziców/opiekunów prawnych do przyprowadzania dzieci w zadeklarowanych godzinach.

 

PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECI W SZKOLE

§ 3

 1. Procedura opiera się na szczegółowych wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego, ministra zdrowia i ministra MEN.
 2. Wytyczne dotyczą :
 • Organizacji opieki w szkole
 • Higieny, czystości i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni.
 • Gastronomii
 1. W momencie przyprowadzenia / odebrania dziecka do / z szkoły podlega ono codziennemu pomiarowi temperatury termometrem bezdotykowym ( zgoda wyrażana jest przez rodzica/ opiekuna prawnego w oświadczeniu będącym Załącznikiem nr 1 do niniejszej procedury ).
 2. Zgodnie z zadeklarowanymi przez rodzica / opiekuna prawnego godzinami pobytu dziecka w szkole tworzy się grupy niezależnie od wieku dziecka.
 3. Grupy przebywają w wyznaczonych i stałych salach.
 4. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.
 5. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
 6. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m kw. na jedno dziecko i każdego nauczyciela.
 7. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m ( 1 uczeń – 1 ławka szkolna ).
 8. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
 9. Nauczyciel zobowiązany jest do regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny, unikania dotykania oczu, nosa i ust, częstego mycia rąk wodą z mydłem i nie podawania ręki na powitanie.
 10. Szkoła nie organizuje wyjść dzieci poza teren szkoły.
 11. Nauczyciel ma obowiązek wietrzenia sali co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 12. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 13. W sali zajęć nie mogą znajdować się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, musi nastąpić obowiązkowa dezynfekcja.
 14. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.
 15. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 16. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga są umyte lub zdezynfekowane.
 17. Uczniowie korzystają z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 18. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 19. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 20. Spożywani posiłków odbywa się w małych grupach w salach zajęciowych.
 21. Po każdorazowym wydaniu posiłku, blaty stołów i poręcze krzeseł po każdej grupie, muszą być obowiązkowo dezynfekowane, zaś naczynia i sztućce myte w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60 stopni C i wyparzane.
 22. Osoby wyznaczone przez Dyrektora prowadzą monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków.
 23. Przy przeprowadzaniu dezynfekcji, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji przy jednoczesnym, ścisłym przestrzeganiu czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów w sposób, nie narażający dzieci na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 24. Na terenie szkoły obowiązuje wszystkich pracowników nakaz używania maseczek ochronnych, przyłbic oraz rękawiczek jednorazowych jedynie podczas kontaktu z osobami z zewnątrz.
 25. Nauczyciel oraz pielęgniarka nie mają obowiązku noszenia maseczek ochronnych, przyłbic, rękawiczek jednorazowych, sprawując bezpośrednią opiekę nad dziećmi.
 26. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także w fartuchy z długim rękawem do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka.
 27. W pomieszczeniach sanitarno – higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, przy dozownikach z płynem do dezynfekcji umieszczona jest instrukcja, toalety dezynfekowane są na bieżąco.
 28. Pracownicy kuchni przebywają wyłącznie na jej ternie i nie kontaktują się z innymi pracownikami szkoły.
 29. Pracownicy są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego min. 1,5 m odległości w trakcie wykonywania pracy.
 30. W placówce znajduje się oznakowane i wydzielone pomieszczenie izolacyjne – Izolatka ( s. 43). W izolatce należy umieścić : krzesła dla dziecka i pracownika, stolik, jednorazowe rękawiczki, przyłbice, maseczki zakrywające nos i usta, fartuch.
 31. Przy wejściu do placówki i na stronie internetowej szkoły są umieszczone numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno – epidemiologicznej, służb medycznych.
 32. Placówka posiada aktualne numery kontaktowe w celu szybkiego kontaktu z rodzicami / opiekunami prawnymi dzieci.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U DZIECKA 

§ 4

 1. W przypadku symptomów chorobowych – podwyższona temperatura ( równa lub wyższa od 37,5 stopni C), kaszel, katar, osłabienie, biegunka, zmiany na skórze, zapalenie spojówek, ból głowy, wymioty i innych nietypowych objawów ( bez względu na przyczynę ), nauczyciel / pielęgniarka odizolowuje dziecko w odrębnym i oznakowanym pomieszczeniu – Izolatce pod opieką wyznaczonego pracownika wyposażonego w środki ochrony osobistej zapobiegające zakażeniu.
 2. W przypadku wątpliwości stwierdzenia podejrzenia zakażenia u dziecka Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona zwraca się do właściwej powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.
 3. W przypadku zgłoszenia podejrzenia wystąpienia zakażenia u dziecka należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
 4. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia u dziecka nauczyciel / pielęgniarka bezzwłocznie powinni :
 • Odizolować dziecko i przeprowadzić je do izolatki.
 • Zapewnić dziecku należytą opiekę w trakcie oczekiwania na rodziców / opiekunów prawnych z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
 1. W Izolatce oraz pozostałych użytkowanych pomieszczeniach szkoły w widocznym miejscu umieszcza się potrzebne wydruki numerów telefonów, w tym do stacji sanitarno – epidemiologicznej i służb medycznych.
 2. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, należy poddać gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji.
 3. Dyrektor placówki lub osoba przez niego upoważniona informuje stację sanitarno – epidemiologiczną, służby medyczne, organ prowadzący, opiekunów prawnych o podejrzeniu zakażenia u dziecka
 4. Dziecko powinno być niezwłocznie odebrane ze szkoły przez rodzica / opiekuna prawnego od momentu powiadomienia przez pracownika szkoły.
 5. W sytuacji, kiedy rodzic/opiekun prawny nie zgłosi się do szkoły, w przeciągu jednej godziny po powiadomieniu o objawach chorobowych u dziecka Dyrektor lub upoważniony przez Dyrektora pracownik powiadamia Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną oraz /lub służby medyczne.
 6. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia dziecka Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona wezwie pomoc medyczną ( nr 112, 999).
 7. Należy bezzwłocznie ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w pomieszczeniach placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie.
 8. W przypadku potwierdzenia zakażenia u dziecka Dyrektor zarządza w trybie natychmiastowym dezynfekcję placówki w miarę posiadanych możliwości.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA ZAKAŻENIA PERSONELU PLACÓWKI

§ 5

 1. Pracownik w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie przychodzi do pracy, zgłasza niezwłocznie ten fakt dyrektorowi placówki oraz powiadamia właściwą Stację Sanitarno – Epidemiologiczną.
 2. Dyrektor jest zobowiązany do niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika będącego na stanowisku pracy, w przypadku wystąpienia u niego niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, a także – wstrzymuje przyjmowanie kolejnych grup dzieci oraz powiadamia właściwą Stację Sanitarno – Epidemiologiczną , stosując się ściśle do wydawanych instrukcji i zaleceń.
 3. Obszar, po którym poruszała się osoba z podejrzeniem zakażenia, podlega gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji, w tym powierzchni dotykowych ( klamek, poręczy, uchwytów, wyłączników itp. ).
 4. Należy bezzwłocznie ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w pomieszczeniach placówki, w których przebywał pracownik podejrzany o zakażenie.
 5. W przypadku potwierdzenia zakażenia u pracownika Dyrektor zarządza w trybie natychmiastowym dezynfekcję placówki w miarę posiadanych możliwości.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 6

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ), zwanego dalej RODO uprzejmie informuję, że :

 • Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 42 im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Zabrzu przy ul. Gagarina 2
 • W szkole wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: natalia@informatics.jaworzno.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeciwdziałania, zwalczania, a w szczególności zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID – 19 oraz innych chorób zakaźnych.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ar. 6 ust. 1 lit. d i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, i RODO w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 • Dane osobowe przekazywane będą tylko podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania danych osobowych wskazanego powyżej, a po zakończeniu realizacji przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach.
 • Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia, przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 • Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora Danych Osobowych

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7

 1. Procedurę bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 42 im. Mikołaja Kopernika w czasie trwania pandemii COVID – 19 podaje się do wiadomości rodziców / opiekunów prawnych dzieci i każdego pracownika.
 2. Zapoznanie się z treścią Procedury bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 42 im. Mikołaja Kopernika w Zabrzu w czasie trwania pandemii COVID -19 pracownik potwierdza podpisem na oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 2 do procedury.
 3. Zapoznanie się z treścią Procedury bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 42 im. Mikołaja Kopernika w Zabrzu w czasie trwania pandemii COVID – 19 wraz z innymi oświadczeniami wynikającymi z opublikowanych wytycznych między innymi przez GIS i stanowiącymi niezbędne zgody i dane w celu zminimalizowania rozprzestrzeniania się COVID – 19 opiekunowie prawni dzieci potwierdzają podpisem na oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 1 do procedury.
 4. Procedura bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 42 im. Mikołaja Kopernika w Zabrzu w czasie trwania pandemii COVID – 19 wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Placówki.

 

                                                           Dyrektor Szkoły

 

ZAŁĄCZNIK 1 [OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA]