Stypendia szkolne

STYPENDIUM MOTYWACYJNE
Uczniowie, którzy w klasyfikacji śródrocznej lub końcoworocznej uzyskali średnią z ocen co najmniej 4,75 oraz ocenę z zachowania: dobry, bardzo dobry lub wzorowy mają prawo ubiegać się o stypendium motywacyjne.
Wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń dopełnia wszelkich formalności.
Termin: konferencja klasyfikacyjna po semestrze letnim i zimowym
Wniosek: przewodniczący Komisji Stypendialnej mgr Danuta Malinowska

STYPENDIUM ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
Uczniowie, którzy w danym semestrze (letnim lub zimowym) odnieśli wysokie osiągnięcia sportowe i uzyskali co najmniej ocenę z zachowania: dobry mają prawo ubiegać się o stypendium za osiągnięcia sportowe.
Wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń dopełnia wszelkich formalności.
Termin: konferencja klasyfikacyjna po semestrze letnim i zimowym
Wniosek: przewodniczący Komisji Stypendialnej mgr Danuta Malinowska

Podstawa prawna przyznawania stypendiów

STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA ZABRZE
Uczniowie wybitni (odnoszący sukcesy co najmniej na szczeblu regionalnym w wybranej dziedzinie nauki, kultury lub sportu) mają prawo ubiegać się o stypendium dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta Zabrze
Wychowawca zgłasza wniosek o przyznanie stypendium dla ucznia z jego klasy, (ale może też inny nauczyciel, rodzic, samorząd uczniowski, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych).                                                                                                                                  Termin: początek września danego roku szkolnego
Wniosek: przewodniczący Komisji Stypendialnej mgr Danuta Malinowska
Dokumenty do załączenia:
– opinia RP
– udokumentowany opis osiągnięć
– zaświadczenie ze szkoły o średniej ocen i ocenie z zachowania
– oświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały w Zabrzu
– poświadczone ksera dyplomów zaświadczających osiągnięcia
Miejsce składania: sekretariat

 

STYPENDIA SOCJALNE
Wychowawca informuje uczniów o możliwości starania się o poniżej wymienione stypendia (dotyczy uczniów z rodzin posiadających szczególnie trudną sytuację materialną). Najlepiej skontaktować takich uczniów z panią pedagog Danutą Malinowską, bądź Barbarą Boczek
Stypendia mogą być:
– socjalne (dotyczy zdarzeń losowych). Ważne, aby dokument potwierdzający zdarzenie wystawiony był w miesiącu, w którym doszło do zdarzenia losowego.
– szkolne (do 15 września), kryterium dochodowe
– wyprawki szkolne – dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego np.: upośledzenia sprzężone
Informacje: pedagog szkolny