16 listopada na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO.

Po tym wydarzeniu kraje członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji. Promocja tolerancji i poszanowania ma istotne znaczenie w tworzeniu atmosfery sprzyjającej akceptowaniu odmienności kulturowej. Artykuł I „Deklaracji Zasad Tolerancji” brzmi:

„Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”.

Państwa członkowskie zdefiniowały pojęcie tolerancji. Według zapisów tolerancja to:

 • respektowanie cudzych praw i cudzej własności;
 • uznanie i akceptacja różnic indywidualnych;
 • umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych;  
 • docenianie rozmaitości kultur; otwarcie na cudze myśli i filozofię;
 • ciekawość i nie odrzucanie nieznanego;  
 • uznanie, że nikt nie ma monopolu na prawdę.

Pamiętajmy, że tolerancja to postawa społeczna i osobista odznaczająca się poszanowaniem poglądów, zachowań i cech innych ludzi, a także ich samych. 

Cele Dnia Tolerancji:  

 • uwrażliwienie społeczeństwa na wszelkiego rodzaju przejawy nietolerancji i dyskryminacji;
 • przypomnienie, że każdy człowiek zasługuje na szacunek i akceptację, bez względu na pochodzenie, kulturę, religię;
 • kształtowanie postawy tolerancji szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej;  
 • odszukanie głębszych przyczyn nietolerancji;
 • zmobilizowanie opinii publicznej w temacie tolerancji i informowania o niebezpieczeństwach związanych z objawami nietolerancji;
 • wypracowanie praktycznych wskazówek dla rządów, naukowców i instytucji publicznych, w celu umożliwienia im znalezienia rozwiązań.

W ramach projektu „Każdy inny, wszyscy równi”  – 16 listopada 2023, organizowaliśmy w naszej szkole dzień tolerancji i życzliwości, kto mógł ubrał się w kolorze symbolizującym tolerację – ZIELONYM. Dodatkowo uczniowie klas czwartych i piątych podczas informatyki poznawali tajniki życzliwości i tolerancji w Internecie. We wszystkich klasach wychowawcy przeprowadzili pogadankę pod hasłem ,,Każdy inny, wszyscy równi”, a uczniowie przygotowali odciski dłoni. Mogli je przyozdobić według własnego uznania. Ważne było, by zapisali na niej słowo, które kojarzy im się z tolerancją. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zebrali wszystkie prace – dłonie utworzyły  Drzewo Tolerancji. Uwieńczeniem dnia była prezentacja wykonanych prac na szkolnej tablicy, która znajduje się w holu.