Rekrutacja – klasa sportowa

Rekrutacja do klas sportowych w Szkole Podstawowej Nr 42 im. Mikołaja Kopernika w Zabrzu

I. Podstawy prawne

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze
  zmianami),
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 30 lipca 2002r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz
  działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2002r. Nr 126,
  poz. 1078),
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania
  uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z
  2004r. Nr 26, poz. 232 z późn. Zmianami),

II. Warunki przyjęcia do klasy sportowej
1. Bardzo dobry stan zdrowia kandydata potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o braku
przeciwskazań do udziału w zajęciach sportowych.
2. Podanie wraz z pisemną zgodą rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
3. Zaliczenie testu sprawności fizycznej i uzyskanie wyniku kwalifikującego do przyjęcia do
klasy sportowej (osoby z najlepszymi wynikami).
4. Złożenie wszystkich dokumentów w sekretariacie szkoły.

III. Kwalifikacje uczniów do klasy sportowej
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy sportowej dyrektor powołuje Szkolną Komisję
Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną.
2. W skład komisji wchodzi:

 • dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący,
 • nauczyciel wychowania fizycznego,
 • trener danej dyscypliny sportu.

3. Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna:

 • podaje do wiadomości kandydatom informacje o warunkach rekrutacji,
 • prowadzi postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z zasadami naboru,
 • ogłasza listę kandydatów przyjętych do klasy sportowej
 • sporządza protokół z postępowania kwalifikacyjnego.

4. W postepowaniu kwalifikacyjnym do klasy pierwszej sportowej przyjęci będą uczniowie,
którzy uzyskają najlepsze wyniki w testach sprawności fizycznej.
5. Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje możliwość wniesienia odwołania od decyzji na
piśmie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia list.
6. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

IV. Obowiązki ucznia klasy sportowej
1. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania statutu szkoły i innych obowiązujących w szkole
regulaminów.
2. Uczniowie zobowiązani są do realizacji obowiązującej podstawy programowej poszerzonej o
treści specjalistyczne z danej dyscypliny.
3. Uczeń klasy sportowej dba o aktualne badania lekarskie i ma obowiązek dostarczenia do
trenera zaświadczenia/karty sportowca poświadczonej przez lekarza sportowego.
4. Jeżeli uczeń nie posiada aktualnego zaświadczenia ma obowiązek uczestniczyć biernie w
zajęciach (przebywa pod opieką nauczyciela lecz nie uczestniczy aktywnie w zajęciach) do
momentu dostarczenia zaświadczenia do nauczyciela/trenera.
5. Uczniowie klasy sportowej dbają o wysokie wyniki w nauce oraz stałe podnoszenie własnego
poziomy sportowego.
6. Uczniowie klasy sportowej za złe zachowanie lub niezadowalające wyniki w nauce mogą być
(na wniosek wychowawcy klasy) zawieszeni przez Dyrektora szkoły w zawodach lub
treningach do czasu uzyskania poprawy.
7. Uczniowie, którzy nie podnoszą własnego poziomu sportowego i nie kwalifikują się do
dalszego szkolenia, na wniosek nauczyciela w porozumieniu z wychowawcą klasy, za zgodą
Rady Pedagogicznej, mogą zostać przeniesieni przez Dyrektora szkoły do klasy równorzędnej.
8. Uczniowie klas sportowych sprawiający szczególnie trudności wychowawcze negatywnie
wpływające na pozostałych uczniów, na wniosek nauczyciela lub wychowawcy klasy, za
zgodą Rady Pedagogicznej, mogą zostać przeniesieni przez Dyrektora do klasy równorzędnej.
9. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) uczeń może zostać przeniesiony do klasy
równorzędnej.
10. W przypadku przeniesienia uczniów z klasy sportowej do klasy równorzędnej istnieje
możliwość przyjęcia innych uczniów do zespołu w ciągu roku szkolnego. Warunkiem
przyjęcia ucznia jest ocena sprawności fizycznej dokonanej przez trenera/nauczyciela
wychowania fizycznego. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia dostarczają niezbędne
dokumenty do sekretariatu szkoły.