SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA

Wolontariat – to świadome, dobrowolne i bezpłatne działanie na rzecz innych potrzebujących pomocy, wykraczające poza związki rodzinno – przyjacielsko – koleżeńskie.

Dlaczego warto angażować się w wolontariat?

Bycie wolontariuszem to nie tylko odpowiedzialność. To przede wszystkim ogromna satysfakcja z pomocy drugiemu człowiekowi, który jej od nas potrzebuje. Najlepszą zapłatą za pracę jest uśmiech i ciepłe słowa od podopiecznego.

Poniżej prezentujemy ci kilka cech, które powinny charakteryzować wolontariusza:

 • dużo optymizmu i chęci do działania,
 • motywacja do niesienia pomocy potrzebującym,
 • umiejętność wygospodarowania wolnej chwili,
 • odwaga i brak barier psychicznych,
 • odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność.

Jeśli masz jeszcze wątpliwości, czy zostać wolontariuszem, niech poniższe argumenty na rzecz wolontariatu zachęcą cię do bycia ochotnikiem.

Wolontariat stwarza szansę:

 • wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń,
 • rozwijania zainteresowań,
 • zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach,
 • zawarcia przyjaźni,
 • wywierania wpływu na zmiany społeczne,
 • zaangażowania się w działania na rzecz społeczności lokalnej.

Zdarza się, że wolontariusz nie może poświęcić kilku godzin w miesiącu na bezpośrednią pomoc innym. Alternatywą jest wtedy wolontariat akcyjny, czyli udział w różnych wydarzeniach, które organizuje Szkolny Klub Wolontariusza. Oprócz dysponowania czasem należy mieć przede wszystkim dobre chęci. Wolontariat to nie tylko sposób na spędzenie wolnego czasu czy bycie użytecznym. Wolontariat to przede wszystkim wyjście naprzeciw drugiemu człowiekowi, to podjęcie odpowiedzialności za drugiego człowieka, to wspaniałe doświadczenie obdarowywania i bycia obdarowanym.

Codziennie poświęć chwilę i kliknij w serduszka. Za każdym razem, realnie pomożesz potrzebującym.

www.Pajacyk.pl Jeśli wejdziesz na stronę i klikniesz w brzuszek Pajacyka, pomożesz nakarmić głodne dziecko. Odwiedzaj często stronę pajacyka.

www.Okruszek.org Klikając w chleb ofiarujesz potrzebującym jedzenie i dach nad głową. Jeśli nie można dużo to mało. Bądź dobry jak chleb.

www.PustaMiska.pl Każdego dnia zwierzęta czekają na Twoją pomoc. 70 kliknięć to poprawa bytu jednego zwierzaka ze schroniska.

www.WyklikajZywnosc.pl Ponad 2 mln Polaków żyje w skrajnym ubóstwie. Każdy może pomóc, trzeba tylko raz dziennie kliknąć w produkt!.

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza w Zabrzu

I. Postanowienia ogólne

Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy,
w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
Szkolny Klub Wolontariusza jest inicjatywą młodzieży, skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.
Klub Wolontariusza jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie nieodpłatną i otwartą
na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.
Klub Wolontariusza działa tam, gdzie może służyć ludziom, którzy tego potrzebują.
Szkolny Klub wolontariusza powołuje się dla zainteresowania młodzieży pomocą potrzebującym, ponieważ wychowawcze oddziaływanie wolontariatu pomaga w przygotowaniu do odpowiedzialnego wejścia w dorosłe życie.
II. Cele i sposoby działania

Celem Klubu Wolontariusza jest zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej
i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.
Celem Klubu jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.
Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.
Klub Wolontariusza stwarza przestrzeń dla takiej służby poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy.
Celem jest wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze woluntarystycznym i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły
i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej
do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi.
Przygotowanie uczniów gimnazjum do podejmowania działań wolontariackich na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
Promocja idei wolontariatu w szkole.
Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy.
Klub Wolontariusza angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym (np. kwesty uliczne, koncerty charytatywne itp.)
Angażowanie ludzi młodych do działań w wolontariacie może odbywać się poprzez:
wzajemne kontakty przyjacielskie i rówieśnicze,
organizowanie spotkań informacyjnych o Klubie Wolontariusza,
Miejscem organizacji działania wolontariatu jest Gimnazjum nr 21 im. Noblistów Polskich
w Zabrzu.
Klub Wolontariusza w sposób stały pragnie służyć pomocą dzieciom, osobom chorym, niepełnosprawnym, samotnym itp.
Klub Wolontariusza włącza się w pomoc przy przeprowadzaniu różnego rodzaju imprez, pełniąc podczas nich głównie funkcje służebne.
III. Wolontariusze

Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
Członkiem Klubu może być młodzież szkolna, respektująca zasady Klubu, po uprzednim przedstawieniu opiekunom Klubu pisemnej zgody rodziców na działalność wolontariacką.
Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pomocy
w domu.
Członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską
o innych.
Członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy.
Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.
Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.
Każdy członek Klubu stara się przestrzegać zasad zawartych w Kodeksie Etycznym Wolontariusza oraz w Regulaminie Klubu.
IV. Standardy funkcjonowania Klubu Wolontariusza

Prowadzenie warsztatów i szkoleń dla wolontariuszy – przygotowanie młodzieży do pracy woluntarystycznej.
Koordynacja pracy wolontariuszy.
Monitorowanie działań wolontariuszy.
Ewaluacja pracy wolontariuszy.
V. Struktura Klubu Wolontariusza

Klub Wolontariusza nie posiada jakiejś szczególnie rozbudowanej struktury organizacyjnej
Na czele Klubu Wolontariusza stoi zespół koordynatorów wolontariatu (nauczyciele wolontariusze).
VI. Obszary działania

Aktywność wolontariuszy uczestniczących w projekcie ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne (zewnętrzne).
Organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu w środowisku szkolnym.
Działalność w każdym miejscu, gdzie wolontariusz może nieść pomoc.
VII. Majątek i fundusze

Wolontariusze nie wnoszą żadnych stałych składek z tytułu przynależności do Klubu.
Wszelkie koszty związane z udziałem wolontariuszy w poszczególnych akcjach ponosi Klub Wolontariusza.
Pozyskiwaniem wszelkich środków potrzebnych do przeprowadzenia akcji zajmuje się zespół koordynatorów.
Wszelkie środki finansowe będą przeznaczane tylko i wyłącznie na Klub Wolontariusza
(np. działalność informacyjna itp.).
VIII. Nagradzanie wolontariuszy

Co najmniej raz na rok zostanie zorganizowane spotkanie nagradzająco-podsumowujące,
na którym spotykają się wszyscy wolontariusze wraz z opiekunami w celu przypomnienia misji wolontariatu, celów i zasad działania oraz nagrodzenia za działalność wolontariacką.

Formy nagradzania:

 • wyrażenie uznania słownego,
 • pochwała na forum szkoły,
 • umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji, artykule gazetki szkolnej,
 • wręczanie listów pochwalnych i dyplomów.
 • Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

Wolontariusze obchodzą swoje święto 5 grudnia – w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza.

Kodeks etyczny wolontariusza

Być pewnym – Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

Być przekonanym – Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.

Być lojalnym – Zgłaszaj sugestie, nie uderzaj w innych.

Przestrzegać zasad – Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.

Mówić otwarcie – Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz.

Chętnie uczyć się – Rozszerzaj swoją wiedzę.

Stale się rozwijać – Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.

Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą – Będziesz pracował lepiej i zwiększą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.

Być osobą, na której można polegać – Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś
w stanie spełnić.

Działać w zespole – Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.