PROJEKT EDUKACYJNY

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji uczniowie muszą uczestniczyć w projekcie edukacyjnym. Informacja o realizacji danego projektu będzie zamieszczona na świadectwie ukończenia gimnazjum, natomiast sposób realizacji projektu i zaangażowanie będzie miało wpływ na ocenę zachowania. W naszej szkole uczniowie realizują obowiązkowy projekt edukacyjny w klasach drugich. Została im przedstawiona lista tematów wraz z opiekunami, będącymi mentorami danego tematu i udzielającymi wskazówek dotyczących realizacji danego projektu. Zadaniem uczniów jest dobranie się w zespoły od 3 do 6 osób, wybranie tematu oraz zgłoszenie się do opiekuna. Ten udzieli dalszych informacji dotyczących realizacji danego zagadnienia. Praca metodą projektu ma być nie tylko możliwością zgłębienia swojej wiedzy na dany temat, ale również okazją do nauczenia się zasad współpracy, podziału obowiązków, odpowiedzialności oraz publicznej prezentacji swojej pracy. Każdy projekt musi bowiem zakończyć się jego upublicznieniem. Formy mogą być różne w zależności od opracowywanego tematu oraz pomysłowości uczniów.

REGULAMIN REALIZOWANIA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 21 im. NOBLISTÓW POLSKICH

Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie § 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 20 sierpnia 2010 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U.Nr 83, poz.562 z późn. zm.),a udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę z zachowania zgodnie z zapisami statutu.

I. USTALENIA OGÓLNE
1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu edukacyjnego zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

3. Projekty realizowane są przez uczniów w klasie drugiej. W wyjątkowych wypadkach ich realizacja może zostać przesunięta do klasy trzeciej, nie później jednak niż do zakończenia pierwszego okresu nauki w klasie trzeciej.

4. Czas wykonywania projektów powinien wynosić od czterech tygodni do trzech miesięcy; może być przedłużony przez opiekuna zespołu.

5. Gimnazjum zapewnia warunki do realizacji projektów w ramach posiadanych środków.

6. Uczeń gimnazjum bierze udział w realizacji jednego projektu edukacyjnego.

7. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz jego temat wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

8. Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania.

Szczegółowe kryteria oceny zachowania, uwzględniające udział ucznia w projekcie edukacyjnym, zapisane są w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania w Statucie Szkoły.

9. Nauczyciel może nadzorować maksymalnie 3 zespoły.

10. W przypadku, gdy uczeń:

a) nie zdecyduje o wyborze tematu,

b) nie wybierze zespołu, z którym będzie realizował projekt,

c) nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie (np. z powodu choroby)

wychowawca zgłasza to koordynatorowi, który włącza ucznia do określonego zespołu.

11. W wyjątkowych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z wykonywania tego projektu na uzasadniony wniosek rodziców.

12. W przypadku, o którym mowa w pkt. 11 na świadectwie ukończenia gimnazjum, w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

II. DZIAŁANIA PROJEKTOWE
ZADANIA DYREKTORA
1. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za realizację projektów edukacyjnych w szkole.

2. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną określa szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego zapisane w Regulaminie realizacji projektów edukacyjnych, zwanym dalej Regulaminem.

3. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną powołuje szkolnego koordynatora projektów.

ZADANIA KOORDYNATORA
Koordynatorem projektów edukacyjnych jest nauczyciel powołany przez dyrektora szkoły. Jego zadaniem jest:

1. Zebranie od nauczycieli propozycji tematów projektów, sporządzenie ich listy zbiorczej, przedstawienie jej dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej i opublikowanie na stronie internetowej szkoły.

2. Monitorowanie stanu realizacji projektów.

3. Upowszechnienie informacji na temat realizowanych projektów.

4. Organizacja publicznej prezentacji wybranych projektów w ramach Festiwalu Projektów.

5. Podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie Radzie Pedagogicznej sprawozdania zbiorczego na koniec roku szkolnego.

 

ZADANIA OPIEKUNA PROJEKTU
Nad realizacją konkretnego projektu czuwa opiekun projektu. Jego zadania to:

1. Omówienie scenariusza projektu z uczniami.

2. Przygotowanie kontraktu i podpisanie go z uczniami.

3. Przygotowanie dokumentacji i zapoznanie uczniów z zasadami jej prowadzenia:

a) karty projektu,

b) karty ewaluacji projektu,

c) sprawozdania z realizacji projektu.

4. Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu.

5. Organizowanie opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji.

6. Pomoc uczniom na każdym etapie realizacji projektu.

7. Motywowanie uczniów do systematycznej pracy.

8. Pomoc w prezentacji projektu.

9. Ewaluacja projektu we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagali jego realizację.

10. Kontaktowanie się z wychowawcą ucznia w związku z jego udziałem w projekcie.

11. Koordynowanie pracy nauczycieli w przypadku, kiedy projekt edukacyjny jest międzyprzedmiotowy.

12. Zorganizowanie i przeprowadzenie publicznej prezentacji projektów w ustalony wcześniej sposób (np. na forum klasy, w Internecie, podczas spotkania z rodzicami, na Festiwalu Projektów).

13. Wybranie najlepszych projektów do zaprezentowania w ramach Festiwalu Projektów.

 

ZADANIA WYCHOWAWCY
Wychowawca klasy jest zobowiązany do:

1. Poinformowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

2. Przypomnienia uczniom jak pracować metodą projektu.

3. Przekazywania rodzicom informacji o wynikach monitorowania.

4. Komunikowania się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania.

5. Prowadzenia odpowiednich zapisów w dokumentacji szkolnej, związanych z realizacją przez ucznia projektu edukacyjnego (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa).

 

ZADANIA INNYCH NAUCZYCIELI
Nauczyciel niebędący opiekunem projektu edukacyjnego, a współpracujący z opiekunem w projekcie międzyprzedmiotowym jest zobowiązany do:

1. Konsultacji dla uczniów zgodnie z ustalonym harmonogramem.

2. Czuwania nad prawidłowym przebiegiem projektu.

3. Sprawowania opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji.

4. Prowadzenia dokumentacji uzgodnionej z opiekunem projektu.

5. Współpracy z opiekunem projektu i koordynatorem w ciągu roku szkolnego i podczas organizowania Festiwalu Projektów.

6. Udziału w ustalaniu oceny zachowania ucznia.

 

ZADANIA UCZNIÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKT
1. Uczniowie mogą realizować projekty w zespołach klasowych lub międzyklasowych liczących od 3 do 6 osób.

2. Uczniowie wybierają temat projektu spośród propozycji przedstawionych przez nauczycieli. Opiekunowie zapoznają uczniów z celami projektów, ich problematyką, kluczowymi umiejętnościami.

3. Uczniowie wspólnie z opiekunem projektu omawiają i ustalają zasady współpracy w grupie, dokonują podziału zadań.

4. Uczniowie czynnie uczestniczą w realizacji projektu i wywiązują się z podjętych zadań.

5. Po skończeniu projektu następuje jego publiczna prezentacja w sposób ustalony z opiekunem projektu.

 

REALIZACJA PROJEKTÓW
1. Na początku każdego roku szkolnego wychowawcy klas II informują uczniów o warunkach i zasadach realizacji projektu edukacyjnego oraz zapoznają ich z niniejszym regulaminem

2. Rodzicom przekazuje się powyższe informacje na pierwszym zebraniu w klasie II, nie później niż do 15 września danego roku .

3. W terminie do 30 września danego roku koordynatorowi projektów zgłasza się: tematykę projektów oraz nazwiska opiekunów projektów.

4. Tematyka może uwzględniać również propozycje złożone przez uczniów.

5. Informacje, o których mowa w pkt. 3, udostępnia się uczniom na stronie internetowej gimnazjum i w bibliotece.

6. Lista tematów projektów, zawierająca informacje, o których mowa w pkt. 3, jest przedstawiana przez koordynatora dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października danego roku

7. Do 15 października danego roku opiekunowie projektów przeprowadzają spotkania z uczniami, udzielając im wskazówek i odpowiadając na pytania.

8. Uczniowie dokonują wyboru tematu projektu do 20 października danego roku i składają pisemną deklarację ze wskazaniem wszystkich członków zespołu.

9. Przy wyborze tematyki projektu obowiązuje zasada dobrowolności.

10. System podziału na poszczególne zespoły projektowe odbywa się w następujący sposób:

a) uczniowie samodzielnie tworzą zespół lub

b) nauczyciel, zgodnie z ustalonymi wcześniej kryteriami, dobiera uczniów do zespołu.

11. Zadania zespołu określa instrukcja realizacji danego projektu oraz kontrakt zawarty z opiekunem.

12. Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun z zespołem uczniowskim wspólnie ustalają:

a) czas realizacji projektu,

b) metody pracy, sposoby zbierania informacji i formy dokumentowania pracy,

c) podział zadań w zespole i zasady współpracy,

d) kryteria oceny projektu,

e) sposób prezentacji i podsumowania projektu.

Powyższe informacje są wpisywane do karty realizacji projektu.

13. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się modyfikację listy projektów realizowanych w czasie danego roku szkolnego, a także zmianę tematyki, terminów zakończenia i sposobu prezentacji efektów. Może też nastąpić zmiana opiekuna (opiekunów) projektu, o ile wystąpiły przyczyny, które uniemożliwiły realizację podjętego zadania. Decyzję o zmianach podejmuje koordynator po konsultacji z opiekunem danego projektu lub dyrektorem szkoły.

14. Projekt może być wykonywany podczas zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych według ustalonego wcześniej harmonogramu.

15. Realizując projekt, uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkolnych w godzinach pracy szkoły wyłącznie pod nadzorem opiekuna lub innych nauczycieli.

16. Dyrektor, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, dopuszcza do realizacji złożone projekty, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne i warunki, jakimi dysponuje gimnazjum.

17. O formie publicznej prezentacji projektu decyduje jego opiekun.

 

DOKUMENTACJA PROJEKTU
1. Dokumentacja dotycząca projektu powinna zawierać:

a) kartę projektu,

b) kartę ewaluacji projektu,

c) sprawozdanie z realizacji projektu;

d) inne dokumenty, które opiekun uzna za niezbędne do realizacji projektu.

Wszelkie dokumenty mają być przygotowane w formie papierowej i elektronicznej.

2. Dokumentację przechowuje się do końca roku kalendarzowego, w którym uczeń ukończył gimnazjum.

 

EWALUACJA PROJEKTU

1. Ewaluacja końcowa projektu powinna zawierać informacje o:

a) osiągniętych celach,

b) mocnych i słabych stronach.

2. Ewaluacji projektu dokonuje opiekun, który może konsultować się z innymi nauczycielami przed jej dokonaniem.

3. Kryteria ewaluacji projektu powinny uwzględniać:

a) sprawozdanie z projektu (np. karta realizacji projektu),

b) sposób prezentacji projektu,

c) pracę zespołową i indywidualną ucznia,

d) samoocenę uczniów.

4. Uczestnictwo ucznia w projekcie kończy się stwierdzeniem: „zaliczył udział w projekcie” / ”nie zaliczył udziału w projekcie”. Jest ono podstawą do dokonania zapisu na świadectwie ukończenia gimnazjum i w innych dokumentach szkolnych.

 

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU:

  • HARMONOGRAM PRAC
  • KARTA PROJEKTU
  • KARTA OCENY PROJEKTU
  • KARTA SAMOOCENY UCZNIA