STATUT

opracowano w oparciu o:

 

 1. 1.Ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

 

 1. 2.Ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami, art.5b prawa i obowiązki nauczyciela).

 

 1. 3.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 07 marca 2005r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. Nr 52, poz. 466).

 

 1. 4.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 i Nr 130, poz. 906 oraz z 2008r. Nr 3, poz. 9).

 

 1. 5.Konwencję Praw

 

 1. 6.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych(Dz. U. Nr 156, poz.1046)

 

 1. 7.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

5 października 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 186 poz. 1245).

 

N a z w a    s z k o ł y

 

 

§ 1

1. Nazwa szkoły zawiera:

 1. 1)szkoły:   Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi;
 2. 2)numer porządkowy szkoły:  42;
 3. 3)imię szkoły:  Mikołaja Kopernika;
 4. 4)siedziba: budynek położony w Zabrzu przy ulicy Gagarina 2

na działce nr  1340/52.

 

2. Szkole nadał imię organ prowadzący na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

   

3. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu:

 1. 1)pełna nazwa szkoły brzmi:

 

                Szkoła Podstawowa  nr 42

           z Oddziałami Integracyjnymi

               im. Mikołaja Kopernika

                          w Zabrzu

 

 1. 2)szkoła używa pieczęci z pełną nazwą:

 

           SZKOŁA  PODSTAWOWA  nr  42

      Z ODDZIAŁAMI  INTEGRACYJNYMI

                   im. Mikołaja Kopernika

             41 – 818  Zabrze, ul. Gagarina 2

        tel. 032 273-48-29   Regon  001396856

 

I n n e    i n f o r m a c j e   o   s z k o l e

 

 

§ 2

1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miejska Zabrze.

     

2. Szkoła jest samobilansującą się jednostką budżetową, dysponentem budżetu

    III stopnia.

       

3. Szkoła ma własny sztandar, ceremoniał i logo.

 

4. Cykl kształcenia w szkole trwa 6 lat i kończy się sprawdzianem.

 

5. Czas  rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii     określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie    organizacji roku szkolnego.

     

6. W miarę możliwości finansowych i kadrowych tworzone będą klasy o profilu  sportowym  realizujące    poszerzony    program    wychowania   fizycznego    z zakresu pływania.

 

7. Szkoła może prowadzić oddziały integracyjne realizujące podstawę    programową kształcenia ogólnego i specjalnego. Do oddziałów    integracyjnych przyjmowani są uczniowie z niepełnosprawnościami:

         1) sprzężone niepełnosprawności;

         2) upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim;

         3) słabo widzące i słabo słyszące;

         4) autyzm wysokofunkcjonujący (zespół Aspergera);

         5) z afazją.

 

9. Uczniowie zobowiązani są do noszenia ubioru podkreślającego powagę   miejsca jakim jest szkoła. Noszenie ozdób jest niedozwolone, dopuszcza się jedynie noszenie kolczyków w uszach zamykanych na tak zwaną zatyczkę, nie większych niż płatek ucha.        

 

                           

§ 3

1. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty.

 

2. Szkoła posiada wewnątrzszkolny system oceniania oparty o zasady            klasyfikowania, oceniania i promowania uczniów ustalone przez MEN.

 

3. Zadania wychowawcze są realizowane według programu wychowawczego

    szkoły.                                                       

 

 

§ 4

1. Szkoła zapewnia możliwość korzystania z: 

 1. 1)biblioteki i czytelni;
 2. 2)świetlicy;
 3. 3)stołówki;
 4. 4)gabinetu pielęgniarki szkolnej;
 5. 5)sklepiku uczniowskiego;
 6. 6)udostępnia dostęp do Internetu bezpiecznego od treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju dziecka,
 7. 7)bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów na poszczególnych poziomach edukacyjnych zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

2. Uczniowie na terenie szkoły nie korzystają z przedmiotów nieedukacyjnych

    (aparatów komórkowych, mp3, mp4, aparatów fotograficznych itp.)

1) przedmioty nieedukacyjne w/w używane na terenie szkoły zostaną  zdeponowane w sekretariacie szkoły i oddane rodzicom na ich prośbę;

2)  szkoła nie odpowiada za przedmioty nieedukacyjne, które na terenie     szkoły zostaną zagubione, zniszczone lub skradzione, jednakże każda kradzież  bądź  zagubienie  powinny zostać zgłoszone przed wyjściem

               poszkodowanego ucznia ze szkoły do domu.

 


C e l e   i   z a d a n i a    s z k o ł y

 

 

§ 5

 1. 1.Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie orazwydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej.

 

 1. 2.Szkoła stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów,                                                                                                                   uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a takżemożliwości psychofizyczne.

 

 

§ 6

1. Rodzice i nauczyciele, na zasadach określonych w statucie, współdziałają ze      sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

 

 

§ 7

 1. 1.W zakresie działalności dydaktycznej szkoła w szczególności:
  1. 1)umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania

świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

 1. 2)działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół zainteresowań, zajęć z uczniem zdolnym, imprez sportowych, olimpiad i konkursów;
 2. 3)wszechstronną   pomoc   uczniom   mającym   trudności

z opanowaniem treści programu nauczania prowadząc zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze;

 1. 4)na podstawie wniosku poradni psychologiczno-pedagogicznej, szkoła

               prowadzi nauczanie indywidualne;

 1. 5)umożliwiaz dysfunkcjami w oddziałach integracyjnych zdobywanie wiedzy i umiejętności oraz wszechstronny rozwój osobowości;
 2. 6)uczy tolerancji i wzajemnej akceptacji;
 3. 7)koryguje i kompensuje dysfunkcje uczniów, zapobiega powstawaniu nowych zaburzeń lub pogłębiania się już istniejących;
 4. 8)zapewnia uczniom z orzeczeniami do kształcenia specjalnego dodatkowe zajęcia:

      korekcyjno – kompensacyjne (reedukacja)

      socjoterapeutyczne

      zajęcie logopedyczne

      psychoterapię indywidualną i grupową (w zależności od potrzeb).   

 

2. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.

 

 1. 3.Szkołzatrudnia    nauczycieli    posiadających    kwalifikacje   wymagane

w odrębnych przepisach:

 1. 1)do pracy w klasach integracyjnych: nauczycieli dodatkowo zatrudnionych w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego:

      oligofrenopedagogów,

      pedagogów edukacji integracyjnej,

      terapeutów, logopedów,

      psychologów,

      instruktorów gimnastyki korekcyjnej.

 

§ 8

1. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny.

 

 1. 2.W zakresie działalności wychowawczej szkoła w szczególności:
  1. 1)kształśrodowisko  wychowawcze  sprzyjające  realizacji  celów

i zasad określonych  w ustawie  i przepisów do niej wykonawczych,

w szczególności w statucie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów;

 1. 2)upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości;
 2. 3)kształtuje postawy patriotyczne ( także w wymiarze lokalnym );
 3. 4)sprzyja zachowaniu proekologicznemu;
 4. 5)umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej

i religijnej:

 1. a)czczenie rocznic świąt narodowych,
 2. b)umieszczenie na honorowym miejscu godła narodowego,
 3. c)naukę historii, geografii, literatury ojczystej,
 4. d)organizowanie w szkole lekcji religii,
 5. e)umożliwienie uczniom udziału w praktykach religijnych;
 6. 6)szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości;
 7. 7)budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz szkoły i środowiska;
 8. 8)wdraża do dyscypliny i punktualności;
 9. 9)współpracuje z rodziną i środowiskiem w zakresie kształcenia postaw sprzyjających integracji.

 

      3.  Szkoła realizuje program profilaktyki zawierający elementy wybranych    programów profilaktycznych z zakresu:

 1. 1)przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole;
 2. 2)propagowaniu zdrowego i bezpiecznego trybu życia;
 3. 3)tolerancji,
 4. 4)narkomanii.

 

        4.  Szkoła   realizuje  „Krajowy   Program   Zapobiegania Niedostosowaniu                                                                                 Społecznemu    i    Przestępczości    wśród     Dzieci   i    Młodzieży”

       w  oparciu   o   wypracowane   procedury   działań  interwencyjnych

   w   sytuacjach   kryzysowych, zgodnych  z  Rozporządzeniem     MENiS  z  dn 31.01.2003r. oraz  utrzymuje  stałą  i  bieżącą współpracę  z  policją i strażą miejską w zakresie  profilaktyki zagrożeń.

          

 

       § 9

             1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych możliwości.

      

        2. Wykonanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na:

 1. 1)ścisłym respektowaniu obowiązujących w szkole ogólnych przepisów

bezpieczeństwa i higieny;

 1. 2)sprawowaniu w formach indywidualnych opieki nad niektórymi, potrzebującymi takiej opieki uczniami;
 2. 3)w celu poprawy stanu zdrowia dzieci na terenie szkoły prowadzi się zajęcia gimnastyki korekcyjnej oraz szerzy się oświatę zdrowotną wśród uczniów i rodziców;
 3. 4)szkoła sprawuje opiekę nad uczniem przez zorganizowanie zajęć świetlicowych;
 4. 5)uczniowie mają możliwość spożywania posiłków.

 

 1. 3.Uczniowie otoczeni są opieką pedagoga szkolnego. Na wniosek wychowawcy klasy lub pedagoga uczniowie kierowani są do poradni psychologiczno-   pedagogicznej.

 

 1. 4.Uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do szkoły uczą się w zespołklasowych, a na wychowawcy klasy i na pedagogu szkolnym spoczywa obowiązek pełnej integracji dziecka niepełnosprawnego z pozostałymi  uczniami.

 

 

§ 10

1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole sprawują:

       1) podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący

           te zajęcia;

       2) podczas przerw – nauczyciele pełniący dyżury.

 

2. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, również w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę, sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz, za zgodą dyrektora, inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice.

 

 1. 3.Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez szkołę określają odrębne przepisy.

 

 

§ 11

1. Plan dyżurów nauczycielskich ustala dyrektor, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć i możliwości kadrowe.

 

 1. 2.Projekt planu przygotowuje wicedyrektor.

 

 

§ 12

 1. 1.Szkoła prowadzi rozeznaniesytuacji  rodzinnej  i  materialnej  dziecka,  aby w miarę   możliwości   i   przy   współpracy   z   właściwymi   organizacjami i instytucjami państwowymi udzielić skutecznej opieki bądź pomocy materialnej.

 

§ 13

 1. 1.Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego

z nauczycieli uczących w tym oddziale:

 1. 1)oddziałach   integracyjnych   nauczyciele   dodatkowo  zatrudnieni

     w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego  pracują  wraz

z nauczycielem nauczania zintegrowanego lub nauczycielem przedmiotu na każdej lekcji lub na wybranych lekcjach;

 1. 2)decyzję o obecnościdodatkowo zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego podejmują przed rozpoczęciem roku szkolnego członkowie zespołu do spraw integracji wraz z dyrektorem szkoły.

 

2. W miarę możliwości organizacyjnych szkoły, celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi oddział powierzony jego opiece wychowawczej przez okres nauczania obejmujący odpowiednio:

 1. 1)klasy I-szkoły podstawowej;
 2. 2)klasy IV-szkoły podstawowej.

 

3. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:

 1. 1)z urzędu;
 2. 2)na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy;
 3. 3)na pisemny wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału.

 

4. Wnioski, o których mowa w ust. 3 nie są dla dyrektora wiążące. O sposobie ich  załatwienia dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 7 dni.

 

 1. 5.Zadania wychowawcy określają dalsze postanowienia statutu.

 

 

O r g a n y    s z k o ł y

 

 

§ 14

1. Organami szkoły są:

 1. 1)Dyrektor Szkoły;
 2. 2)Wicedyrektor Szkoły;
 3. 3)Rada Pedagogiczna;
 4. 4)Rada Rodziców;
 5. 5)Samorząd Uczniowski.

 

§ 15

1. Stanowisko Dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący szkołę.

 

2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, określają odrębne  przepisy.

 

 

§ 16

 1. 1.Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie

i nadzorowanie pracy szkoły.

 

 1. 2.zabiega  o  stworzenie optymalnych warunków

do  realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.

 

 

§ 17

1. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:

 1. 1)w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością szkoły:
  1. a)przedkładanie Radzie Pedagogicznej wynikówi promocji uczniów,
  2. b)podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły,
  3. c)przenoszenia uczniów do innych oddziałów,
  4. d)występowanie do Kuratorium Oświaty z wnioskiem o przeniesienie

ucznia do innej szkoły,

 1. e)sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych

w odrębnych przepisach i przedstawienie dwa razy w roku szkolnym sprawozdania z tego nadzoru,

 1. f)realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach,
 2. g)zapewnienie nauczycielom możliwości ubiegania się o kolejny stopień awansu zawodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 3. h)organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka;
 4. i)stwarza warunki do działania w szkole:

wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym     jest    działalność     wychowawcza   lub    rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

 1. j)odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,
 2. k)odpowiada za poinformowanie rodziców uczniów o każdym spotkaniu zespołu nauczycieli, specjalistów opracowujących indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny,
 3. 2)w zakresie spraw organizacyjnych:
  1. a)planów pracy szkoły,
  2. b)opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły,
  3. c)ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć;
  4. 3)w zakresie spraw finansowych:
   1. a)opracowanie planu finansowego szkoły,
   2. b)przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania radzie pedagogicznej i radzie rodziców,
   3. c)realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzezokreślonymi   w    nim   środkami,    stosownie

do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkoły;

 1. 4)w zakresie spraw administracyjno- gospodarczych oraz biurowych:
  1. a)sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno- gospodarczą szkoły,
  2. b)organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne

i sprzęt szkolny,

 1. c)organizowanie i nadzorowanie pracy kancelarii szkoły,
 2. d)nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych,
 3. e)organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno- remontowych,
 4. f)organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego;
 5. 5)w zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych:
  1. a)zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  2. b)egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę

szkoły,

 1. c)wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony

cywilnej i powszechnej samoobrony,

              d)  podejmowanie działań organizacyjnych umożliwiających obrót

                    używanymi podręcznikami na terenie szkoły,

e) na podstawie propozycji zespołu nauczycieli po zasięgnięciu opinii     rady pedagogicznej i rady rodziców ustala:

– zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne,

– materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym,

 

                f) corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników,   materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym   

     g) obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom                                                          

                  w czasie zajęć i imprez organizowanych przez szkołę.

 

 

§ 18

 1. 1.jest   pracodawcą     dla zatrudnionych    w     szkole     nauczycieli

i  pracowników nie będących nauczycielami.

       

2. W zakresie, o którym mowa w ust.1, Dyrektor w szczególności:

 1. 1)decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych

pracowników szkoły;

 1. 2)decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzeniu kar porządkowych

nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

 1. 3)decyduje po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozo-

stałych pracowników szkoły;

 1. 4)określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych

pracowników szkoły, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po

zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków;

 1. 5)współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie

ustalonym przepisami, a w szczególności:

 1. a)ustala regulaminy pracy, premiowania i nagradzania pracowników szkoły,
 2. b)ustala regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 3. c)zasięga opinii w sprawach zwolnień pracowników szkoły;
 4. 6)administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem.

 

 1. 3.Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców

i Samorządu Uczniowskiego może w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, w wymiarze dla szkół podstawowych – do 6 dni.

 

 1. 4.Szkoła ma obowiązek informowania rodziców o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo – opiekuńczych.

 

 1. 5.Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych mogą być ustalone w dni:
  1. 1)sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
  2. 2)w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy,
  3. 3)w inne dni.

 

 1. 6.Dyrektor szkoły w terminie do 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

 1. 7.W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, może za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty

 

 

§ 19

1. Dyrektor jest przedstawicielem szkoły na zewnątrz.

 

 

§ 20

1. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

 

2. Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji określają postanowienia regulaminu działalności Rady Pedagogicznej.

 

 

§ 21

1. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i organami Samorządu Uczniowskiego.

      

2. Dyrektor – poza przypadkami współdziałania w podejmowaniu czynności  prawnych z podmiotami, o których mowa w ust.1 , w szczególności:

 1. 1)przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku

szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru

pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;

 1. 2)składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji

planów pracy szkoły;

 1. 3)udziela Radzie Rodziców informacji o działalności dydaktyczno-

wychowawczej szkoły.

 

§ 22

 1. 1.Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nrz Oddziałami Integracyjnymi

im. Mikołaja Kopernika w Zabrzu jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dot. kształcenia, wychowania i opieki.

 

 1. 2.Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, zgodnie z art.ust.2, Ustawy o systemie oświaty, a jej posiedzenia są protokołowane.

 

3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ członków rady, którzy są zobowiązani do nie ujawniania spraw, będących przedmiotem posiedzeń rady.

 

4. Uchwały powinny mieć charakter aktu prawnego.

 

 

§ 23

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą nauczyciele zatrudnieni w szkole.

 

2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą – z głosem doradczym – brać także udział inne osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

      

3. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor.

 

§ 24

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 1. 1)zatwierdzanie planów pracy szkoły;
 2. 2)podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzania wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 3. 3)ustalenie – po uzyskaniu opinii samorządu uczniowskiego i rady

rodziców – szczególnych kryteriów ocen zachowania ucznia, trybu

i zasad ich ustalenia oraz trybu odwoławczego w tym zakresie;

 1. 4)ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
 2. 5)podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;
 3. 6)podejmowanie uchwał w sprawie skreślania z listy uczniów, którzy osiągnęli pełnoletność:
 4. 7)uchwalenie i nowelizowanie regulaminu swojej działalności;
 5. 8)ustalanie w drodze uchwały po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców:
  1. a)zestawu podręczników,
  2. 9)ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy szkoły.

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności :

 1. 1)powierzenie stanowiska dyrektora kandydatowi ustalonemu przez

organ prowadzący szkołę;

 1. 2)powierzenie innych stanowisk kierowniczych w szkole oraz odwoływanie z tych stanowisk;
 2. 3)organizowanie pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć

lekcyjnych i pozalekcyjnych;

 1. 4)zatwierdzanie do realizacji autorskich programów wspomagających;

        5) projekt planu finansowego szkoły;

6) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród 

     i innych wyróżnień;                                                                                                                                     

7) propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

 1. 3.Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii

w innej sprawie.

 

 1. 4.Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu i go uchwala.

 

 1. 5.Rada Pedagogiczna ponadto:
  1. 1)deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko

dyrektora;

 1. 2)może wnioskować o odwołanie osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkole;
 2. 3)powołuje stałe i doraźne komisje działające na terenie szkoły: przedmiotowe, rozjemczą i zatwierdza ich wnioski.

 

6. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku z tym wykonuje uchwały o ile są zgodne z prawem oświatowym:

 1. 1)wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając

o tym fakcie organ prowadzący;

 1. 2)jeżeli uchwała Rady Pedagogicznej jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, Dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w regulaminie rady uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały;

        3)  w przypadku braku uzgodnienia, o którym mowa, dyrektor przekazuje

             sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu;

        4)  rozstrzyga sprawy sporne wśród członków rady, jeżeli w regulaminie

             je pominięto;

       5) reprezentuje interesy rady pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej           autorytet.

 

§ 25

1. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

                  

2. W skład Rady Rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach na pierwszym zebraniu rodziców uczniów danego oddziału w każdym roku szkolnym.

 

3. Szczegółowe zasady i tryb działania rady rodziców określa jej regulamin, który ustala między innymi :

 1. 1)kadencję, tryb, powoływanie i odwoływanie rady rodziców;
 2. 2)organa rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji;
 3. 3)tryb podejmowania uchwał ;
 4. 4)zasady wydatkowania funduszy.

 

4. Rada Rodziców ustala regulamin swojej działalności zgodnie z art.53 ust.3 Ustawy o Systemie Oświaty.

 

5. Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje z Radą Rodziców – osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.

 

§ 26

1. Do kompetencji rady rodziców należy w szczególności:

 1. 1)występowanie do rady pedagogicznej, dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór z wnioskami

i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw oświaty;

 1. 2)udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu;
 2. 3)działanie na rzecz stałej poprawy bazy;
 3. 4)pozyskiwanie środków finansowych w celu wsparcia działalności szkoły;
 4. 5)współdecydowanie o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku;
 5. 6)współuczestniczenie w opracowaniu programu wychowawczego szkoły;
 6. 7)delegowanie dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora szkoły;
 7. 8)uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a) programu wychowawczego szkoły,

b) programu profilaktyki;

 1. 9)opiniowanie programów i harmonogramu poprawy efektów kształcenia lub wychowania;

10) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora                   szkoły.

 

2. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowania lub   programu    profilaktyki    szkoły,    program    ten   ustala    Dyrektor  w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, który obowiązuje   do    czasu     uchwalenia   programu   przez   Radę   Rodziców

    w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

 

§ 27

 1. 1.Rada Rodziców może występować do innych organów szkoły z wnioskami

i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, a w szczególności :

 1. 1)w sprawie utworzenia Rady Szkoły;
 2. 2)w sprawach określonych w Statucie.

 

 

§ 28

 1. 1.Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców

i innych źródeł, przeznaczane na wspieranie statutowej działalności szkoły (Fundusz Rady Rodziców).

  

2. Zasady wydatkowania środków funduszu określa regulamin działalności Rady Rodziców.

 

3. W miarę możliwości dyrektor udziela pomocy w obsłudze finansowej  funduszu.

 

 

§ 29

1. Wszyscy uczniowie szkoły, z mocą prawa, tworzą Samorząd Uczniowski.

 

 

§ 30

1.  Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów szkoły.

 

2. Organami Samorządu Uczniowskiego są:

 1. 1)przewodniczący Samorządu Uczniowskiego;
 2. 2)zastępca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

 

 1. 3.Przewodnicząreprezentuje     organy      Samorządu     Uczniowskiego,

    w szczególności wobec organów szkoły.

 

§ 31

 1. 1.Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określaSamorządu   Uczniowskiego,   uchwalony   przez   ogół   uczniów

w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

 

2. Dyrektor zapewnia organizacyjne warunki uchwalenia pierwszego regulaminu Samorządu  Uczniowskiego  oraz  przygotowuje jego projekt, skonsultowany z uczniami poszczególnych oddziałów.

3. Warunki organizacyjne uchwalenia regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz wprowadzenia w nim zmian zapewnia, w porozumieniu z dyrektorem, opiekun samorządu.

 

4. Samorząd Uczniowski ustala regulamin swojej działalności zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

 

 

§ 32

1. Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego organizacyjne, w tym lokalowe warunki działania oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna samorządu.

 

 

§ 33

1. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego:

 1. 1)reprezentuje interesy uczniów w zakresie przestrzegania przez nauczycieli zasad oceniania wewnątrzszkolnego;
 2. 2)przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły opinie

w zakresie przestrzegania praw uczniów, takich jak:

 1. a)prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymogami,
 2. b)prawo do organizacji życia szkolnego,
 3. c)prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,
 4. d)prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami

i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,

 1. e)prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

§ 34

1. W sprawach spornych ustala się, co następuje:

 1. 1)uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia, gdy zostaną naruszone jego prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, przewodniczącemu Samorządu Uczniowskiego osobiście lub za pośrednictwem przewodniczącego klasowego;
 2. 2)przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w uzgodnieniu

z opiekunem przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem samorządu rozstrzyga sporne kwestie;

 1. 3)sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, którego decyzje są ostateczne;
 2. 4)od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie do Rzecznika Praw Dziecka przy Śląskim Kuratorze Oświaty.

 

§35

1. Organy szkoły współdziałają ze sobą we wszystkich sprawach dotyczących uczniów na zasadzie partnerstwa i współpracy.

 

2. Wnioski i uwagi dotyczące pracy szkoły omawiane są podczas spotkań Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i przedstawicieli rad klasowych.

 

 1. 3.Decyzję w sprawach organizacyjnych podejmuje Dyrektor szkoły, a w sprawach nauczania i wychowania Rada Pedagogiczna,

 

4.      Sprawy między organami rozstrzyga Dyrektor (o ile nie jest przedmiotem sporu) lub mediator wyłoniony spośród członków Rady Pedagogicznej.

 

5. Na wniosek każdego organu może być zwołane wspólne zebranie wszystkich organów szkoły, na którym powołuje się komisję składającą się z czterech przedstawicieli każdego organu oraz Dyrektora lub Wicedyrektora szkoły. Uchwała komisji jest prawomocna, gdy 2/3 głosów oddano za jej przyjęciem.

 

6. W przypadku nie rozwiązania konfliktu na terenie szkoły, zainteresowane strony mogą odwołać się do Śląskiego Kuratora Oświaty.

 

 

 

 

O r g a n i z a c j a    s z k o ł y

 

 

§ 36

1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny.

 

2. W czasie wolnym od zajęć szkolnych szkoła może organizować kolonie, obozy  i inne formy wypoczynku.

 

3. Podstawę organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym stanowią:

 1. 1)plan pracy szkoły;
 2. 2)arkusz organizacji szkoły;
 3. 3)tygodniowy rozkład zajęć.

 

 

§ 37

1. Plan pracy szkoły określa w szczególności podstawowe założenia pracy dydaktyczno – wychowawczej. 

2. Plan pracy szkoły przygotowuje Dyrektor a zatwierdza Rada Pedagogiczna.

 

 

§ 38

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

 

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

 

 

§ 39

 1. 1.Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przezna   podstawie   zatwierdzonego   arkusza   organizacji   szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I – III określa ogólny przydział czasu na  poszczególne zajęcia wyznaczone planem nauczania. Szczegółowy dzienny rozkład zajęć ustala nauczyciel.

 

3.      Zorganizowane formy zajęć terapeutycznych i wyjazdów grupowych dzieci stanowią integralną część procesu dydaktyczno – wychowawczego i są zaplanowane oraz realizowane zgodnie z przyjętą koncepcją pracy szkoły.

 

4. Działalność krajoznawczo – turystyczna powinna służyć wzbogacaniu procesu dydaktyczno – wychowawczego, poprawie stanu zdrowia oraz kształtowaniu kultury wypoczynku dzieci.

 

5. Program, skład uczestników oraz kierownika i opiekunów wycieczek zatwierdza dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona.

 

 

§ 40

1. W szkole od klasy pierwszej tworzone są, we współpracy z organizacjami sportowymi, klasy o profilu sportowym w zależności od:

 1. 1)zainteresowań uczniów i ich predyspozycji oraz akceptacji rodziców;
 2. 2)możliwości kadrowych;
 3. 3)możliwości finansowych.

 

§ 41

1. Zasady tworzenia, treść i sposób realizacji planu finansowego określają odrębne przepisy.

 

 

§ 42

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.

 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

 

3. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej ( nie dłuższy niż 1 godzina zegarowa ), zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.

 

4. W czasie trwania zajęć dydaktycznych organizuje się przerwy między lekcyjne–dziesięcio minutowe oraz  długie przerwy piętnastominutowe.

 

 

§ 43

 1. 1.Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, określonychplanem    nauczania    zgodnym   z   ramowym  planem   nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego.

 

 1. 2.Zajęcia edukacyjne w klasach I – III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów:
  1. 1)jeżeli liczba uczniów przekroczy 25, dyrektor szkoły dzieli dany oddział na dwa oddziały lub zatrudnia asystenta nauczyciela,
  2. 2)w roku szkolnym 2015/2016 nie dotyczy klas III.

3. W oddziałach integracyjnych liczba uczniów wynosi od  15 do 20 w tym od 3 do 5 uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym:

 1. 1)w przypadku, gdy u co najmniej jednego ucznia w oddziale występują  niepełnosprawności sprzężone liczbę uczniów w oddziale można obniżyć o 2;
 2. 2)w oddziale integracyjnym może być tylko 3 uczniów z autyzmem wysoko funkcjonującym (zespół Aspergera).

 

4. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych  w  rozporządzeniu  w  sprawie  ramowych  planów  nauczania.

 

5. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki, oraz na zajęciach z wychowania fizycznego.

 

 1. 6.Podział na grupy dokonuje się na zajęciach z języków obcych i informatyki

w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów:

1) w oddziałach integracyjnych dokonuje się podziału na grupy

    z  zastrzeżeniem, że grupa nie może liczyć mniej niż 5 uczniów.

            

7. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów, podziału na grupy na zajęciach, o których mowa  w ust. 5 można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

 

8. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12   do 26 uczniów.

 

 

§ 44

 1. 1.Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustala zasady prowadzenia zajęć, np. zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, kół zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub między oddziałowych.

 

 

§ 45

 1. 2.Rodzic (prawny opiekun) ma prawo wglądu w dokumentację dotyczącą oceniania ucznia na zebraniach i konsultacjach odbywających się cyklicznie w szkole.

 

 1. 3.Wniosek o wgląd dorodzic (prawny opiekun) składa w formie pisemnej do dyrektora szkoły.

 

 1. 4.Dyrektor w ciągu 3 dni roboczych informuje wnioskodawcę o terminie i miejscu wglądu do dokumentów.

 

 1. 5.Dokumentacja udostępniana jest w sekretariacie szkoły w obecności pracownika szkoły.

 

 1. 6.Nie dopuszcza się kopiowania, powielania w jakiejkolwiek formie, wykonywania zdjęć.

 

 1. 7.Rodzic (prawny opiekun) może sporządzić własnoręczną notatkę.

 

 

§ 46

1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu  warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

 

 1. 2.Biblioteka zajmuje dwa pomieszczenia, z których jedno przeznaczone jest na gromadzenie i przechowywanie księgozbioru, drugi zaś umożliwia uczniom

i nauczycielom korzystanie z księgozbioru podręcznego oraz prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego.

 

 1. 3.Biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych.

 

4. Godziny pracy biblioteki ustala dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć, w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

 

5. Z biblioteki mogą korzystać:

 1. 1)uczniowie;
 2. 2)nauczyciele i inni pracownicy szkoły;
 3. 3)inne osoby za zgodą dyrektora.

 

 1. 6.Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz w oparciu

o program komputerowy „Biblioteka szkolna – MOL”.

 

 

§ 47

1. Pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczą działalności szkoły jest świetlica.

 

2. Uczniowie do świetlicy przyjmowani są na podstawie pisemnej deklaracji rodziców.

 

3. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie:

 1)klas I-III, którzy ze względu na czas pracy rodziców muszą dłużej przebywać w szkole (w szczególnych przypadkach uczniowie klas          IV-VI);

2)oczekujących na szkolny obiad;

3) oczekujący na zajęcia pozalekcyjne;

 

 

§ 48

1. Do zadań świetlicy należy w szczególności:

 1. 1)opieka nad uczniami;
 2. 2)rozwijanie ich zdolności i umiejętności;
 3. 3)zorganizowanie odpowiednich warunków do odpoczynku i relaksu;
 4. 4)zorganizowanie pomocy w nauce i odrabianiu zadań domowych;
 5. 5)wdrażanie do samodzielności, samorządności i aktywności społecznej;
 6. 6)upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, dbanie o higienę

i bezpieczeństwo uczniów w stołówce szkolnej.

 

 

§ 49

1. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych, liczących  nie więcej niż 25 uczniów.

 

2. Świetlica jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych od godz. 6.30 do godz. 16.30.

 

3. Zajęcia w świetlicy prowadzone są zgodnie z rocznym planem pracy szkoły.

 

 1. 4.Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa regulamin.

 

 

§ 50

1.  Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia w higienicznych warunkach co najmniej jednego ciepłego posiłku w stołówce szkolnej.

 

2. Uczniowie mają możliwość korzystania w czasie przerw ze sklepiku uczniowskiego „Malinka”, prowadzonego przez spółdzielnię uczniowską, której zasady działania określa odrębny regulamin.

 

 

§ 51

1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada następującą bazę:

 1. 1)26 sal dydaktycznych, które umożliwiają naukę na jedną zmianę;
 2. 2)gabinet dyrektora i wicedyrektorów;
 3. 3)pomieszczenia świetlicowe;
 4. 4)pomieszczenia biblioteki;
 5. 5)sekretariat;
 6. 6)archiwum;
 7. 7)gabinet księgowości;
 8. 8)gabinet pedagoga szkolnego;
 9. 9)gabinet logopedyczny;
 10. 10)pokój nauczycielski;
 11. 11)pokój samorządu uczniowskiego;

10) pomieszczenia na szatnie;

11) zaplecze kuchenne;

12) sklepik uczniowski.

 

2. Od dnia 01.09.2001roku w wyniku przeprowadzenia fizycznego podziału  budynku przy ulicy Gagarina 2 na Gimnazjum nr 21 i Szkołę Podstawową

    nr 42 część  pomieszczeń przeznaczono do wspólnego użytku:

 1. 1)4 sale gimnastyczne wraz z zapleczem;
 2. 2)boiska sportowe;
 3. 3)siłownię;
 4. 4)pomieszczenia biblioteczne;
 5. 5)stołówkę szkolną.

 

§ 52

 1. 1.Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzyszkoły  lub  –  za  jego  zgodą  –  poszczególnymi  nauczycielami

a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 

 

N a u c z y c i e l e  i  i n n i   p r a c o w n i c y 

s z k o ł y

 

 

§ 53

 1. 1.Za zgodą organu prowadzącego szkołę można na wniosek Dyrektora szkoły,

w ramach posiadanych środków finansowych, tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

 

2. Na każde 12 oddziałów powołuje się w szkole jednego Wicedyrektora, którego zakres kompetencji określa przydział obowiązków służbowych.

 

3. Stanowisko Wicedyrektora powierza i odwołuje z niego Dyrektor, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, oraz Rady Pedagogicznej.

 

4. Do kompetencji  Wicedyrektora należy:

 1. 1)w zakresie spraw związanych z działalnością szkoły:
  1. a)wicedyrektor szkoły jest odpowiedzialny przed dyrektorem szkoły za powierzony odcinek pracy i zastępuje go w czasie jego nieobecności,
  2. b)wicedyrektor pomaga dyrektorowi w całokształcie pracy dydaktyczno-wychowawczej, a zwłaszcza w zakresie podnoszenia wyników nauczania i wychowania,
  3. c)w zakresie powszechności nauczania czuwa nad frekwencją młodzieży, koordynuje pracę z wychowawcą klasowym;

            2 ) w zakresie spraw organizacyjnych:

                   a)  pomaga dyrektorowi szkoły przy układaniu projektu organizacyjnego, planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły

                     i przydziału godzin nauczycielom;

                 b) hospitacja zajęć nauczycieli, kontrola dzienników lekcyjnych, planu   wychowawcy klasowego, dzienników pozalekcyjnych;

                 c) opracowuje tygodniowy podział godzin i plan dyżurów.

 

2. Szczegółowy zakres kompetencji wicedyrektora określa dyrektor powierzając to stanowisko.

 

§ 54

 1. 1.W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych

i obsługi.

 

 1. 2.Zasady zatrudnienia nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa

w ust. 1. określają  odrębne przepisy.

 

3. W szkole tworzy się następujące stanowiska obsługi:

 1. 1)sprzątaczki;
 2. 2)konserwator;
 3. 3)woźny.

 

4. Szkoła prowadzi obsługę finansowo – kadrową. W tym celu tworzy się        następujące stanowiska:

 1. 1)główna księgowa;
 2. 2)referent do spraw administracyjno – kadrowych;
 3. 3)sekretarz szkoły.

 

5. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania szkoły, utrzymania obiektu oraz jego otoczenia w ładzie i czystości.

 

6. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor szkoły.

 

 

§ 55

1. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.

 

 

§ 56

 1. 1.w    swoich    działaniach     dydaktycznych,    wychowawczych

i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie a także o szanowanie godności osobistej ucznia.

 

2.Nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego, program nauczania oraz podręczniki spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego biorąc pod uwagę możliwości uczniów, jak również w przypadku podręcznika: przystosowanie dydaktyczne i językowe oraz wysoką jakość wykonania i przedstawia go na posiedzeniu rady pedagogicznej do zatwierdzenia.

 

3. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów.

 

 

§ 57

1. Nauczyciel prowadząc pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą jest odpowiedzialny za jakość i wynik tej pracy jak również  bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

 

 1. 2.W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim:
  1. 1)sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada, naokreślonych  w  przepisach  odrębnych, za  ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo;

2)  zapewnia prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,

     w  szczególności poprzez:

 1. a)realizację podstawy programowej w oparciu o szkolny zestaw programów nauczania,
 2. b)stosowanie właściwych metod nauczania,
 3. c)systematyczne przygotowanie się do zajęć,
 4. d)pełne wykorzystanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć,
 5. e)właściwe prowadzenie pozostającej w jego gestii dokumentacji działalności pedagogicznej;

3) dba o pomoce dydaktyczno – wychowawcze i sprzęt szkolny;

 1. 4)wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania prowadząc zajęcia pozalekcyjne;
 2. 5)udziela uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów;

 1. 6)przygotowuje indywidualnie do konkursów i olimpiad w uzgodnionej

z uczniem formie.

 

 

§ 58

1. Nauczyciele uczestniczą w pracach rady pedagogicznej.

 

2. Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy posiedzeń rady pedagogicznej, na zasadach określonych w art. 43 ust.3 Ustawy o Systemie Oświaty.

 

3. Do podstawowych zadań każdego nauczyciela należy także permanentne doskonalenie umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej w szczególności poprzez:

 1. 1)pracę własną;
 2. 2)udział w pracach zespołu przedmiotowego;
 3. 3)korzystanie z pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej.

 

 

§ 59

1. Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli określają odrębne przepisy.

 

 

§ 60

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grup przedmiotów  pokrewnych tworzą zespół przedmiotowy.

 

2.  Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora przewodniczący  zespołu.

3. Zespół przedmiotowy pracuje według planu sporządzonego na dany rok szkolny, zgodnie z ustaleniami planu pracy szkoły.

 

4. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

 1. 1)zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów

realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgodnienia decyzji w sprawie

wyboru programów nauczania;

 1. 2)wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania;
 2. 3)organizowania wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz

doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;

 1. 4)współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także

w uzupełnianiu ich wyposażenia;

 1. 5)wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

 

§ 61

 1. 1.Nauczyciele prowadzący zajęcia w oddziałach na jednym poziomie tworzą zespół,  któzadaniem   jest   ustalenie    zestawu   programów  nauczania w oparciu o podstawę programową dla danego poziomu.

 

§ 62

 1. 1.Nauczyciele pracujący w klasach integracyjnych wraz z pedagogiem

i psychologiem tworzą zespół do spraw integracji, którego zadaniem jest:

        1)   planowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej, opiekuńczej,         rewalidacyjnej, korekcyjnej i terapeutycznej;

2) współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz   przedszkolami prowadzącymi oddziały integracyjne;

             3)  rekrutacja uczniów do klas integracyjnych;

             4)  organizacja spotkań z rodzicami oraz szkoleń dla nich;

             5)  prowadzenie samokształcenia.

 

 1. 2.Nad pracą zespołu czuwa powołany przez Dyrektora na okres jednego roku szkolnego koordynator ds. integracji, którego obowiązkiem jest kontrolowanie przebiegu procesu integracji.

 

3. Do zadań nauczyciela dodatkowo zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego w klasie integracyjnej należy:

           1) dokonanie diagnozy „roboczej”;

  2) udzielanie pomocy uczniom z niepełnosprawnościami tak, aby nie                        zaniżać wymagań dydaktycznych wobec nich oraz kryteriów ich     oceny;

3) opracowanie, wraz z nauczycielem wiodącym (przedmiotowcem)     strategii lekcji tak, by nauczanie wszystkich uczniów było  skuteczne   i   uwieńczone   sukcesami;

4)  czuwanie i wspieranie integracji pomiędzy dziećmi jednej klasy,

      a także   całej szkoły tak, by uniknąć tzw. Integracji pozornej;

5) czuwanie i budowanie integracji pomiędzy rodzicami dzieci            pełnosprawnych i niepełnosprawnych;

               6)  wspieranie rodziców dzieci niepełnosprawnych.

 

 

§ 63

 1. 1.Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
  1. 1)tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego

uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;

 1. 2)inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
 2. 3)podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów

w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami

społeczności szkolnej.

 

2. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1:

 1. 1)otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;
 2. 2)wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
  1. a)planuje i organizuje różne formy zajęć zespołowych, rozwijające

jednostki i integrujące zespół uczniowski,

 1. b)ustala treść i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;
 2. 3)zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w szkole zasadami

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;

 1. 4)współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), 

uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec

ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych trudności

i niepowodzeń szkolnych, potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki;

 1. 5)utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu:
  1. a)poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,
  2. b)współdziałanie z rodzicami, zwłaszcza okazywania im pomocy

w ich działaniach,

 1. c)włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły;
 2. 6)współpracuje z Pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznaniu potrzeb

i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

 

3. Organizację i formy udzielania na terenie szkoły pomocy, o której mowa w ust. 2 pkt. 6, określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

 

 

§ 64

 1. 1.Realizując zadania wymienione w §63 ust. 2 pkt. 5, wychowawca

w szczególności spotyka się z rodzicami uczniów na wywiadówkach, organizowanych nie rzadziej niż dwa razy w semestrze.

 

2. O terminie spotkań, o których mowa w ust. 1 decyduje Dyrektor, na wniosek wychowawcy.

 

3. Informację o wywiadówce przekazuje się zainteresowanym w sposób zwyczajowo przyjęty w szkole co najmniej na tydzień przed planowanym terminem jej odbycia.

 

 1. 3.W wywiadówkach mogą też uczestniczyć nauczyciele nie będący wychowawcami.

 

 

§ 65

1. Wychowawcy I etapu edukacyjnego tj. kształcenia zintegrowanego oraz II etapu edukacyjnego obejmującego klasy IV-VI tworzą grupy wiekowe.

 

2. Pracą grupy wiekowej kieruje opiekun grupy  powołany przez Dyrektora szkoły.

 

3. Opiekun grupy wraz z wychowawcami określa plan działań na dany rok szkolny.

 

 

§ 66

1. Do zadań bibliotekarza należy:

 1. 1)opracowanie projektu regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni;
 2. 2)prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego ;
 3. 3)organizowanie konkursów czytelniczych;
 4. 4)przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa

poszczególnych klas;

 1. 5)współpraca z nauczycielami szkoły;
 2. 6)prowadzenie działalności informacyjnej w ramach ścieżki czytelniczo –medialnej;
 3. 7)zakup i oprawa książek.

 

 

§ 67

1. Do zakresu działania pedagoga szkolnego należy w szczególności:

 1. 1)rozpoznawanie warunków rodzinnych, zdrowotnych, materialnych

i psychofizycznych uczniów;

 1. 2)udzielanie indywidualnej i zespołowej pomocy terapeutycznej potrzebującym tego uczniom;
 2. 3)prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej dla uczniów;
 3. 4)kierowanie uczniów na badania specjalistyczne;
 4. 5)inspirowanie oraz przeprowadzenie innych, niż wymienione

w przepisach poprzedzających, form działania o charakterze profilaktycznym, socjalizacyjnym i resocjalizacyjnym;

 1. 6)udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich

trudności w wychowywaniu własnych dzieci;

 1. 7)udzielanie pomocy wychowawcom i pozostałym nauczycielom w ich

pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze;

 1. 8)przechowuje orzeczenia o niepełnosprawności i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (integracyjnego);
 2. 9)otacza opieką uczniów, rodziców i nauczycieli pracujących w klasa integracyjnych.

 

2. Pedagog szkolny opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy, zatwierdzany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

 

3. Pod koniec każdego semestru Pedagog szkolny składa sprawozdanie ze swojej pracy.

 

 1. 4.Pedagog szkolny dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych

w  odrębnych przepisach.

 

5. W ramach realizacji swoich zadań Pedagog szkolny, w szczególności:

 1. 1)może przeprowadzić wywiady środowiskowe;
 2. 2)może korzystać z dokumentów pozostających w gestii szkoły;
 3. 3)współdziała z odpowiednimi placówkami oświatowymi, sądowymi,

policją i stosownie do potrzeb innymi podmiotami.

 

 

§ 68

1. Do zakresu działań Psychologa należy:

           1) diagnozowanie środowiska ucznia;

           2) diagnoza umiejętności i wiadomości ucznia;

           3) wspieranie ucznia mającego deficyty rozwojowe;

           4) rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych;

    5) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań                         edukacyjnych do indywidualnych potrzeb dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

    6) podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 

2. Psycholog dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych

    w odrębnych przepisach.

 

 1. 4.Pod koniec każdego semestru składa sprawozdanie ze swojej pracy.

 

 

§ 69

1.  Wychowawca świetlicy odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci przez cały czas pobytu w świetlicy.

 

2. Organizuje zajęcia zgodnie z planem pracy świetlicy.

 

3. Utrzymuje stały kontakt z wychowawcami klas.

 

 1. 4.Współpracuje z pedagogiem szkolnym i pielęgniarką.

 

 1. 5.Dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

 

§ 70

 1. 1.Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania

i kształcenia dzieci poprzez:

 1. 1)zebrania klasowe i ogólnoszkolne;
 2. 2)indywidualne konsultacje wychowawcy z rodzicami;
 3. 3)organizowanie spotkań rodziców z pedagogiem szkoły zwłaszcza

w klasach I;

 1. 4)umożliwienie rodzicom spotkań z psychologiem reprezentującym poradnię psychologiczno – pedagogiczną;
 2. 5)wywiady środowiskowe przeprowadzane przez wychowawców

i pedagoga szkolnego;

 1. 6)udział rodziców w uroczystościach, wycieczkach, imprezach oraz lekcyjnych „otwartych” dla rodziców.

 

2. Formy współpracy z rodzicami:

 1. 1)na pierwszym zebraniu rozpoczynającym rok szkolny rodzice są zapoznawani z:

a) wewnątrzszkolnym systemem oceniania,

b) programem wychowawczym szkoły,

c) wymaganiami edukacyjnymi i formami sprawdzania wiadomości

    z poszczególnych przedmiotów.

2) po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania się z nauczycielem, rodzice mogą uzyskać informacje na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce.

 

 

U c z n i o w i e    s z k o ł y

 

 

§ 71

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego      w roku kalendarzowym, w którym kończy ono 6 lat i nie odroczono mu rozpoczęcia spełnienia obowiązku szkolnego:

                 1) wniosek do dyrektora o odroczenia obowiązku szkolnego rodzice   (prawni opiekunowie) mogą składać w trakcie całego roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat,

                2) do wniosku dołączają opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełnienia przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym wydana przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

 

 1. 2.Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym koń5 lat:
 2. 1)decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 

 1. 3.Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie dziecka do szkoły.

 

 1. 4.Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.

 

 1. 5.Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

 

 1. 6.Uczniowie zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego:

  1) w tym celu dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną,

  2) w postepowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

 

 1. 7.Rekrutacja uczniów do klas integracyjnych odbywa się:
 2. 1)do 25 kwietnia poprzedzającego rok szkolny (w którymfunkcjonować klasa integracyjna,
 3. 2)spośród tych dzieci, którym Poradnia Psychologiczno –     wydała orzeczenie o potrzebie i możliwości nauki dziecka w klasie   integracyjnej,
 4. 3)w oparciu o opinię zespołu ds. integracji oraz w porozumieniu

     z prawnymi opiekunami dzieci, spośród dzieci zapisanych do szkoły,

 1. 4)według kolejności zgłoszeń.

 

8. Rekrutacja do klas sportowych odbywa się w ramach zapisów do klasy pierwszej:

1) klasy o profilu sportowym tworzone są od klasy pierwszej;

               2)          klasy sportowe funkcjonują w oparciu o Regulamin opracowany na          podstawie Rozporządzenia MENiS z dn. 30 lipca 2002roku, który        określa:

                    a) zasady naboru,

                    b) skład komisji sportowej,

                    c) liczebność klas i obowiązkowy wymiar godzin zajęć 

                        sportowych,

                    d) zasady wykluczania z klasy sportowej,

                    e) kwalifikacje osób prowadzących zajęcia sportowe.

 

§ 72

1. Uczeń ma w szczególności prawo do:

 1. 1)właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami

higieny pracy umysłowej;

 1. 2)opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;

 1. 3)życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;
 2. 4)swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących

życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych – jeżeli nie narusza tym dobra innych osób;

 1. 5)rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
 2. 6)sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów

kontroli postępów w nauce;

 1. 7)pomocy w przypadku trudności w nauce;
 2. 8)korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego;
 3. 9)korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych;
 4. 10)wpływu na życie szkoły przez działalność samorządową.

 

 

§ 73

1. Uczeń jest w szczególności zobowiązany do:

 1. 1)przestrzegania obowiązujących w szkole przepisów;
 2. 2)podporządkowania się zaleceniom dyrektora i innych nauczycieli;
 3. 3)systematycznego udziału w zajęciach edukacyjnych:

a) w przypadku nieobecności uczeń zobowiązany jest do dostarczenia    wychowawcy usprawiedliwienia w formie pisemnej wystawionego przez lekarza, rodzica lub prawnego opiekuna i podaniu przyczyny w terminie 7dni;

 1. 4)sumiennego przygotowywania się do zajęć poprzez odrabianie zadań domowych;
 2. 5)aktywnego udziału w zajęciach edukacyjnych oraz poprawnego zachowania się w ich trakcie;
 3. 6)dbanie o schludny wygląd;
 4. 7)dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój;
 5. 8)przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów,

nauczycieli i innych pracowników szkoły;

 1. 9)dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.

 

2. Ucznia obowiązuje ponadto wystrzeganie się szkodliwych nałogów.

 

3. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do naprawiania wyrządzonych szkód materialnych.

 

 

§ 74

1. Ucznia można nagrodzić za:

 1. 1)wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie;
 2. 2)zaangażowanie w różnorodną działalność na rzecz szkoły;
 3. 3)osiągnięcia związane z działalnością pozalekcyjną szkoły.

 

2. Nagrodami, o których mowa w ust.1 są:

 1. 1)pochwała wychowawcy wobec całej klasy;
 2. 2)pochwała wychowawcy lub dyrektora wobec uczniów szkoły;
 3. 3)list pochwalny wychowawcy lub dyrektora do rodziców;
 4. 4)dyplom uznania od dyrektora;
 5. 5)nagroda rzeczowa od dyrektora;
 6. 6)stypendia motywacyjne.

 

3. Wychowawca lub dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.

 

4. Z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę.

 

5. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej, z tym, że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego.

 

6. Szkoła informuje rodziców o przyznanej nagrodzie.  

 

7. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz funduszu rady rodziców.

 

§ 75

1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybienie                obowiązkom uczeń może zostać ukarany:

 1. 1)upomnieniem wychowawcy wobec klasy i poinformowaniem rodziców;
 2. 2)upomnieniem dyrektora;
 3. 3)naganą dyrektora wobec społeczności uczniowskiej;
 4. 4)przeniesieniem do równoległego oddziału tej szkoły;
 5. 5)przeniesieniem do innej szkoły.

 

2. W przypadku rażącego naruszenia przez ucznia regulaminu dyrektor szkoły ma prawo pominąć kolejność stosowanych kar.

 

3. Nałożone kary są odnotowywane w zeszycie wychowawczym.

 

4. Za zgodą Kuratora Oświaty dyrektor szkoły może przenieść ucznia do innej szkoły, gdy ten:

 1. 1)umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi;
 2. 2)dopuszcza się kradzieży;
 3. 3)wchodzi w kolizję z prawem;
 4. 4)demoralizuje innych uczniów;
 5. 5)permanentnie narusza postanowienia statutu szkoły.

 

5. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia.

6. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.

 

7. O nałożonej karze informuje się rodziców (opiekunów prawnych).

 

8. Kary, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1 pkt.1 i 2 nakłada dyrektor.

 

9. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do dyrektora. Odwołanie może wnieść rodzic w ciągu 7 dni od uzyskania informacji.

 

10. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania.           Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne.

 

11.Od kar nakładanych przez dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przepis ust. 1, pkt. 4  stosuje się odpowiednio z tym,           że przed podjęciem rozstrzygnięcia Dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej.

 

12. O zamiarze ukarania ucznia oraz nałożonych karach informuje się pedagoga   szkolnego.

 

13.Przepisu poprzedzającego, w części dotyczącej informowania o zamiarze ukarania ucznia, nie stosuje się w wypadku upomnień udzielanych w trybie natychmiastowym.

 

 

O c e n i a n i e    w e w n ą t r z s z k o l n e

 

§ 76

1. Ocenianiu podlegają:

 1. 1)osiągnięcia edukacyjne ucznia,
 2. 2)

 

 1. 2.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia umiejętności

i wiadomości, formułowaniu oceny na podstawie wymagań wynikających

z przyjętych programów nauczania uwzględniających podstawę programową.

 

 1. 3.Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy i innych nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez uczniawspółżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia ujętych w regulaminie zachowania.

4. Celem oceniania jest:

 1. 1)informowanie ucznia o postępie i poziomie jego osiągnięć edukacyjnych;
 2. 2)pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
 3. 3)
 4. 4)dostarczanie rodzicom (opiekunom) i nauczycielom informacji

o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

 1. 5)umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej;
 2. 6)udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć.

 

§ 77

1. Nauczyciel we wrześniu informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o:

 1. 1)wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śrói  rocznych  ocen    klasyfikacyjnych,    z   obowiązkowych

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez   siebie programu nauczania;

 1. 2)sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych;
 2. 3)warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna /śródroczna/ ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych izajęć edukacyjnych;
 3. 4)o zasadach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 4. 5)skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

2. Formą przekazu informacji w klasach I –VI jest bezpłatny dostęp do dziennika elektronicznego lub zeszyt korespondencji z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

3. Uczniowie i rodzice (prawni opiekunowie) powiadamiani są o osiągnięciach ucznia w czasie cyklicznych zebrań i konsultacji, których szczegółowe terminy ustalane są przez dyrekcję szkoły.

 

 

§ 78

1. Zakres wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów,    wynikających z  przyjętych w szkole programów nauczania oraz sposoby sprawdzania   osiągnięć szkolnych ustalane są przez wszystkich nauczycieli

    w zespołach    przedmiotowych.

 

§ 79

1. Uczeń w trakcie nauki otrzymuje oceny bieżące i klasyfikacyjne, które są    jawne dla ucznia i rodzica (prawnego opiekuna).

 

2. W szkole przyjmuje się następującą skalę ocen cząstkowych:

      1) klasach kształcenia zintegrowanego: jako formę informowania uczniów i ich rodziców (opiekunów) stosuje się w pierwszym semestrze klasy pierwszej czterostopniową skalę ocen bieżących (tj. motywującą) w formie znaków określających stopień opanowania umiejętności i wiadomości uczniów:

 

 

 

 

Znak dla ucznia                  Znaczenie                                 Zapis w dzienniku      

 

                                

  

 Jesteś świetny                                          – A

 

                          Jesteś dobry                                             – B

 

                          Trzeba trochę  popracować                      – C

 

                          Czeka cię dużo pracy                               – D

 

2) od drugiego semestru klasy pierwszej oraz w klasie drugiej i trzeciej wprowadza się 6-stopniową skalę ocen. Są to bieżące oceny cząstkowe zapisywane w następujący sposób:

 

 

                                 Nazw                                Skrót           Zapis w dzienniku

 

 

                               Celujący                           cel                           6

                               Bardzo dobry                   bdb                         5

                               Dobry                               db                           4

                               Dostateczny                     dst                           3

                               Dopuszczający                 dop                         2

                                       Niedostateczny                 ndst                         1

 

     3) w klasach IV-VI przyjmuje się następującą skalę ocen cząstkowych,   semestralnych oraz rocznych:

        

        Nazwa                                   Skrót           Zapis w dzienniku

 

                          Celujący                           cel                       6

                          Bardzo dobry                    bdb                     5

                          Dobry                               db                       4

                          Dostateczny                     dst                      3

                          Dopuszczający                 dop                     2

                          Niedostateczny                 ndst                    1

 

4)  przy  wystawianiu ocen cząstkowych w kl. IV – VI dopuszcza się  stosowanie ułamka stopnia, który jest oznaczony znakiem  plus /+ / lub minus / – /

 

§ 80

1. Wszystkie oceny są jawne tak dla ucznia jak i dla jego rodziców (prawnych opiekunów).

 

 1. 2.Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są do wglądu dla ucznia

i jego rodziców (prawnych opiekunów):

1) uczeń otrzymuje pracę do wglądu podczas poprawy i omawiania         pracy;

 1. 2)rodzic otrzymuje pracę do wglądu na zebraniu, konsultacji.

 

3. Nauczyciel    zobowiązany    jest    poprawić     pracę      w     ciągu   10  dni,

    a wypracowanie z języka polskiego w ciągu 14 dni.

 

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców /prawnych opiekunów/ nauczyciel uzasadnia wystawioną przez siebie ocenę w formie ustnej.

 

5. Nauczyciel jest zobowiązany kontrolować systematyczność  odrabiania prac domowych ucznia. Ocenę niedostateczną stawia uczniowi, który po raz trzeci (3) w semestrze nie odrobił pracy domowej.

Przynajmniej dwie prace domowe w semestrze powinny być szczegółowo   sprawdzone i ocenione.

   

6. Zeszyt przedmiotowy powinien być sprawdzony i oceniony przynajmniej   raz

     w semestrze.

 

7. Częstotliwość prac pisemnych i wypowiedzi ustnych powinna być zgodna

z ustaleniami nauczycielskich zespołów  przedmiotowych oraz  wymaganiami                                                 programowymi.

             

8. Oceny z prac pisemnych mających charakter  sprawdzianów powinny  być wystawiane  zgodnie ze skalą procentową

 

                                     0 –  30 %             – ndst

                                   31 –  50%              – dop.

                                   51 –  74%              – dst

                                   75 –  90%              – db

                                    91 – 100%             – bdb

                          powyżej    100%             – cel

 

W przypadku  sprawdzianów w formie testów  zakłada się, że powinny być zbudowane  zgodnie z  zasadami pomiaru dydaktycznego.

 

9. W ramach oceniania wspomagającego – jeżeli nauczyciel uzna za pomocne           i korzystne zakłada  „kartę obserwacji ucznia”.

 

10. Przy ustalaniu oceny z techniki, muzyki,  plastyki  – należy  w  szczególności  brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się  z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

11. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego oprócz wysiłku własnego przez ucznia w wykonywaniu ćwiczeń uwzględnia się jego systematyczny udział w zajęciach oraz aktywność w działaniach szkoły na rzecz kultury fizycznej

 

 

§ 81

1. Uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego,  zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej tylko w  uzasadnionych przypadkach.

 

2. Decyzję o zwolnieniu ucznia podejmuje dyrektor szkoły na podstawie  opinii lekarskiej, opinii poradni specjalistycznej lub poradni psychologiczno – pedagogicznej i prośby rodziców.

 

3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub  informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”, „zwolniona” 

     

§ 82

1. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne  w stosunku do ucznia,  u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

2. Podstawą do dostosowania treści edukacyjnych wobec ucznia jest  pisemne orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

 

 1. 3.W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego – dostosowanie wymagań edukacyjnych następuje na podstawie tego orzeczenia.

 

 

§ 83

1. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

 1. 1)wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 2. 2)postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;
 3. 3)dbałość o honor i tradycje szkoły;
 4. 4)dbałość o piękno mowy ojczystej
 5. 5)dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 6. 6)godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 7. 7)okazywanie szacunku innym osobom.

 

2. Zachowanie uczniów ocenia się na podstawie regulaminu.

 

3. Ocenę wystawia się w każdym okresie. Ocena w drugim okresie jest oceną  roczną opisującą zachowania ucznia w przeciągu całego roku szkolnego.

 

 

§ 84

1. Zachowanie ucznia ocenia się w sześciu kategoriach opisowych. Zadaniem nauczyciela jest wybranie w kolejnych kategoriach spośród poszczególnych zapisów tego zdania, które najlepiej charakteryzuje ucznia w opinii: wychowawcy, innych nauczycieli, uczniów i innych członków szkolnej społeczności. Cyfra przy wybranym zapisie oznacza liczbę przyznanych uczniowi punktów w danej kategorii. Suma punktów zamieniana jest na ocenę według zasad wymienionych w ustaleniach końcowych załącznika.

 

 1. 1)Wywiązywanie się z obowiązków szkolnych

4pkt – uczeń zawsze rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań                     i obowiązków szkolnych (obuwie zmienne, przygotowanie do lekcji, pełnienie dyżurów klasie i szatni, nie korzysta na terenie szkoły               z przedmiotów nieedukacyjnych)

 

3pkt – uczeń przeważnie właściwie wywiązuje się z obowiązków szkolnych                               i powierzonych zadań  (1- 2 uwagi negatywne)

2pkt – zdarza się, że uczeń niezbyt dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych i powierzonych mu zadań (3 – 5 uwag negatywnych)

1pkt – uczeń często nie wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych, niechętnie  i niestarannie wykonuje powierzone zadania ( 6 – 9 uwag negatywnych)

0pkt – uczeń notorycznie nie wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych,                      nie wykonuje powierzonych mu zadań (10 i więcej uwag negatywnych)

 

 1. 2)Frekwencja w semestrze – uczęszczanie na zajęcia szkolne

4pkt – uczeń nie opuścił ani jednego dnia nauki

3pkt – uczeń ma wszystkie nieobecności usprawiedliwione, nie spóźnia się                      na zajęcia lekcyjne bez ważnego powodu

2pkt – uczniowi zdarzyło się 1- 2 godziny opuścić bez usprawiedliwienia                            lub kilka razy spóźnić się bez ważnego powodu (5 – 10)

1pkt – uczeń opuszcza zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia (do 10 godzin włącznie) lub nagminnie i bez ważnych powodów spóźnia się na zajęcia lekcyjne

0pkt – uczeń notorycznie opuszcza zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia                      (11 i więcej godzin)

 

 1. 3)Praca ucznia nad rozwijaniem własnych uzdolnień i zainteresowań

4pkt – uczeń rozwijając swoje zainteresowania reprezentował szkołę                w konkursach na szczeblu miejskim lub wyższym i przynajmniej           w jednym z nich osiągnął znaczący sukces (indywidualny lub zespołowy)

3pkt – uczeń osiągnął indywidualny lub zespołowy sukces na poziomie szkoły                   i reprezentował szkołę w konkursie na szczeblu miejskim

2pkt – uczeń reprezentował klasę w szkolnym konkursie, turnieju lub zawodach sportowych i odniósł sukces lub uczestniczył w przynajmniej dwóch konkursach, turniejach lub zawodach organizowanych na terenie szkoły lub aktywnie  i regularnie uczestniczył w zajęciach kółka zainteresowań

1 pkt – uczeń wziął udział w przynajmniej jednym konkursie zorganizowanym na terenie szkoły lub nieregularnie uczestniczył w zajęciach kółka zainteresowań

0pkt – uczeń odmawia udziału w pracy nad rozwijaniem własnych zainteresowań

 1. 4)Aktywność społeczna ucznia

Uczeń zdobywa w ciągu semestru określoną ilość plusów za różne formy aktywności społecznej. Ich liczba decyduje o ilości punktów przyznanych uczniowi w tej kategorii zgodnie z zasadą:

 

4 pkt –   20 plusów i więcej

3 pkt –   19 – 13 plusów

2 pkt –   12 – 6 plusów

1 pkt –     5 – 1 plusów

0 pkt –     0 plusów

 

Formy aktywności społecznej ucznia:

1- 4 Przygotowanie konkursu wiedzy na szczeblu szkolnym, w zależności od wkładu pracy

1- 2 Przygotowanie konkursu wiedzy na szczeblu klasowym, w zależności od wkładu pracy

1- 3 Przygotowanie konkursu artystycznego na szczeblu szkolnym, w zależności              od wkładu pracy

1- 2 Przygotowanie imprezy klasowej

1- 2 Przygotowanie lekcji wychowawczej

1- 4 Udział w akademii, apelu (indywidualnie)

1- 2 Sporządzenie gazetki w klasie

2- 3 Sporządzenie gazetki na korytarzu szkolnym (po zweryfikowaniu przez nauczyciela)

1- 2 Pełnienie funkcji w samorządzie klasowym

1- 4 Pełnienie funkcji w Samorządzie Szkolnym

1- 4 Praca w Samorządzie Szkolnym

1- 4 Praca w sklepiku szkolnym

1- 2 Praca w bibliotece szkolnej

1- 4 Pomoc w przygotowaniu imprezy szkolnej (wystawa, kramik itp.)

1- 4 Praca w pokoju hodowlanym

1- 4 Przyniesienie materiałów do szkoły

1- 2 Inne prace na rzecz klasy np. sprzątanie, porządkowanie, zmiana dekoracji, pranie firanek itp.

 

 1. 5)Respektowanie zasad współżycia społecznego i kultura osobista ucznia

4pkt – uczeń, mając na uwadze dobro społeczności szkolnej, zawsze postępuje zgodnie z zasadami współżycia społecznego, jest uczciwy, szanuje godność innych osób   i własną  oraz mienie społeczne, chętnie służy pomocą; stanowi wzór dla innych, prezentuje wysoką kulturę zachowania i słowa w szkole i poza nią, wyróżnia się życzliwym stosunkiem do innych osób,  dba o honor  i tradycje swojej szkoły                    (0 uwag negatywnych),

3pkt – uczeń stara się postępować zgodnie z normami współżycia społeczności szkolnej oraz  dbać o kulturę zachowania i słowa (1 – 2 uwagi negatywne),

2pkt – uczeń kilkakrotnie złamał zasady współżycia społecznego, zdarzają się uczniowi zachowania nietaktowne wobec nauczycieli lub uczniów, przeszkadza w prowadzeniu zajęć (np. rozmawia, przerywa innym), czasem używa niewłaściwego słownictwa (3 – 5 uwag negatywnych),

1pkt – uczeń często popada w konflikty z otoczeniem, okłamał nauczyciela, rodziców; często bywa nietaktowny wobec nauczycieli i uczniów, używa wulgaryzmów (6 – 10 uwag negatywnych) lub sfałszował dokument,

0pkt – uczeń notorycznie łamie zasady współżycia społecznego –  jest nietaktowny, agresywny, nie stara się o zachowanie właściwych form zachowania(10 i więcej uwag negatywnych) lub brał udział   w kradzieży albo popadł    w konflikt  z prawem bądź świadomie  i celowo zniszczył mienie społeczne.

 

 1. 6)Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

4pkt – uczeń zawsze przestrzega funkcjonujących w szkole regulaminów, zasad bezpieczeństwa, stosuje się do poleceń nauczycieli i personelu szkoły, nie narusza przestrzeni osobistej innych osób (np. bójka, popychanie itp.),  nigdy nie opuszcza terenu szkoły bez pozwolenia; nie przynosi niebezpiecznych przedmiotów i substancji, dba o zdrowie własne i innych; nie stwierdzono u ucznia żadnych nałogów czy uzależnień (brak uwag negatywnych),

3pkt – uczeń stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa i nawet jeśli zdarzyło mu się je naruszyć, to zawsze właściwie reagował na zwróconą mu uwagę(1 – 2 uwagi negatywne),

2pkt – uczeń kilkakrotnie złamał zasady bezpieczeństwa, nie zawsze reaguje                  na zwracane mu uwagi (3 – 5 uwag negatywnych),

 

1pkt – uczeń często lekceważy zasady bezpieczeństwa, rzadko reaguje na polecenia pracowników szkoły; jego zachowanie stwarza zagrożenie dla innych (6 – 9 uwag negatywnych),

0pkt – uczeń nagminnie łamie zasady bezpieczeństwa, wielokrotnie narusza przestrzeń osobistą innych, nie zmienia swojej postawy mimo zwracanych mu wielokrotnie uwag; (10 i więcej uwag negatywnych) lub stwierdzono, że uczeń pali w szkole papierosy lub zdarzyło się, że uczeń był pod wpływem alkoholu lub przyjmował narkotyki w czasie zajęć w szkole lub poza nią, np. na szkolnej wycieczce albo brał udział w bójce zagrażającej bezpieczeństwu uczestników.

 

 

§ 85 

 1. 1.W każdej klasy znajduje się zeszyt uwag (pochwał i nagan)do którego wychowawcy i pozostali członkowie radywpisują swoje spostrzeżenia w ciągu każdego semestru.
 2. 2.Informacje zapisane w zeszycie uwag wychowawca „przelicza” naz poszczególnych kategorii oceniania zachowania.
 3. 3.Rodzice na bieżąco mogą kontrolować i wpływać na zachowanie swoich dzieci.
 4. 4.Ostateczną decyzję o ocenie podejmuje wychowawca klasy wz radą pedagogiczną , uczniami danej klasy oraz ocenianym uczniem.
 5. 5.Ocena opisowa zachowania w klasach I – III formułowana jest wdo poszczególnych kategorii.
 6. 6.Oceny wystawia się według następujących zasad:
  1. 1)
  2. 2)
  3. 3)
 • WZOROWE                       24 – 21 punktów
 • BARDZO DOBRE             20 – 17 punktów
 • DOBRE                               16 – 13 punktów
 • POPRAWNE                      12 – 9 punktów
 • NIEODPOWIEDNIE
 • NAGANNE                         4 – 0   punktów   
 1. 4)
 • WZOROWE                       24 – 20 punktów
 • BARDZO DOBRE             19 – 15 punktów
 • DOBRE                               14 – 10 punktów
 • POPRAWNE                        9 – 6 punktów
 • NIEODPOWIEDNIE           5 – 3 punktów
 • NAGANNE                           2 –  0 punktów   
 1. 5)przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia zachowania lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia.
 2. 6)jeżeli uczeń przynajmniej w jednej kategorii narusza drastycznie określone zasady, wychowawca ma prawo wystawić po odpowiednim umotywowaniu nieodpowiednią ocenę zachowania, nie biorąc pod uwagę ilości uzyskanych punktów.

 

 1. 7.Jeżeli uczeń w kilku kategoriach narusza drastycznie określoneoraz otrzymał naganę  Dyrektora szkoły, wychowawca ma prawo wystawić                    po odpowiednim umotywowaniu naganną ocenę zachowania, nie biorąc pod uwagę ilości uzyskanych punktów.

               1) skrajnie negatywnym zachowaniem jest wejście ucznia w konflikt                  z prawem.

 

 1. 8.Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia zachowania lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia.

 

 

§ 86     

 1. 1.Klasyfikacja śródroczna i roczna, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
  1. 1)przypadku ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia  rozwojowe z upośledzeniem umysłowym  lub     specyficzne     trudności   w   uczeniu  się z upośledzeniem umysłowym z uwzględnia się indywidualny programu edukacyjny  opracowany dla tego ucznia:
  2. 2)klasyfikacja śródroczna w klasach I – III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych i ustaleniu oceny pozytywnej lub negatywnej

w oparciu o oceny cząstkowe z poszczególnych aktywności;

2a) roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych     uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego:

 1. 3)klasyfikacja roczna w klasach I –z zajęć edukacyjnych oraz zachowania jest oceną opisową;
 2. 4)począwszy od klasy IV klasyfikację śródroczną i roczną ustala się według skal, o których mowa w § 79 ustpkt 1 oraz § 85  ust 3 pkt 3.

 

 

§ 87

1. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się w styczniu.

 

2. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania ustala wychowawca klasy.

 

 1. 3.Ocena klasyfikacyjna śródroczna lub roczna z zajęć edukacyjnych jest wystawiona przez nauczyciela prowadzącego zajęcia na podstawie ocen cząstkowych.

 

 1. 4.W klasach integracyjnych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela dodatkowo zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego.

 

5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

 1. 1)oceny klasyfikacyjne zajęć edukacyjnych;
 2. 2)promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły;
  1. a)Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania,

 

 

§ 88

1.  Nauczyciele są zobowiązani na 2 tygodnie  przed   rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej, poinformować    ucznia    i    jego   rodziców  (prawnych   opiekunów)  o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z poszczególnych przedmiotów i zachowania w formie pisemnej.

 

2. O przewidywanym dla ucznia śródrocznym /rocznym/ stopniu niedostatecznym należy poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) na 3 tygodnie przed śródrocznym bądź rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej:

      1)  formą powiadomienia jest list polecony ze zwrotnym potwierdzeniem                                                                                                                 do rodziców (prawnych opiekunów) dziecka;

2)  dopuszcza się formę ustnego powiadomienia rodziców (prawnych        opiekunów) o przewidywanej ocenie niedostatecznej, potwierdzone wpisem w dzienniku lekcyjnym i podpisem rodzica (prawnego opiekuna);

 3) do zawiadomienia nauczyciel prowadzący zajęcia dołącza informację     określającą zakres wiadomości i umiejętności koniecznych do opanowania przez ucznia, w celu kontynuowania nauki.

 

 

 §  89

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego lub kilku przedmiotów /bądź wszystkich/ jeżeli brak jest podstaw do ustalenia semestralnej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 

2. Uczeń, który nie jest klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

3. Na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) kierowaną do dyrektora szkoły – uczeń, który nie jest klasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej może uzyskać zgodę na egzamin klasyfikacyjny tylko decyzją rady pedagogicznej.

 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

    1) realizujący, na podstawie przepisów, indywidualny tok nauki;

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, jednakże nie obejmuje on obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych i nie ustal się oceny zachowania.

5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

 

6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być ustalony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) nie później, niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Termin     przeprowadzenia      egzaminu      ustala       dyrektor      szkoły

w  porozumieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu                                   

Klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego

W dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

8. Do przeprowadzenia egzamin klasyfikacyjnego dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:

               1) dyrektor szkoły jako przewodniczący,

 1. 1)nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

 

W egzaminie mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów – rodzice    ucznia.

 

9. Egzamin   klasyfikacyjny   z   plastyki,  muzyki,  techniki,  informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

10. Liczbę przedmiotów, z których uczeń może być egzaminowany  w ciągu jednego dnia ustala przewodniczący komisji w uzgodnieniu z rodzicami  (prawnymi opiekunami) dziecka.

 

11.  Pytania egzaminacyjne ustalają egzaminatorzy w porozumieniu                            z przewodniczącym komisji egzaminacyjnej.

       Stopień trudności powinien być zróżnicowany i odpowiadać kryteriom ocen.

 

12. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół   zawierający w szczególności:

 1. 1)imiona i nazwiska nauczycieli;
 2. 2)termin egzaminu klasyfikacyjnego;
 3. 3)zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
 4. 4)wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informacje o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

§  90

 1. 1.Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna,

z zastrzeżeniem § 92.

 

 1. 2.W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się „nieklasyfikowany”, „nieklasyfikowana”.

 

3. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena niedostateczna z zajęć edukacyjnych  może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

§  91

1. Uczeń klas IV – VI lub jego rodzic /prawny opiekun/, który kwestionuje ocenę śródroczną /roczną/ z zajęć edukacyjnych zobowiązany jest w  terminie do 5 dni od momentu poinformowania o ocenie, zwrócić się pisemnie do nauczyciela przedmiotu o wyznaczenie terminu i sposobu  poprawy proponowanej oceny. Podanie składa w sekretariacie szkoły.

 1. 1)uczeń zobligowany jest do spełnienia wyznaczonych warunków poprawy oceny na 3 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

 

 1. 2.Uczeń klas IV – VI lub jego rodzic /prawny opiekun/, który kwestionuje śródroczną /roczną/ ocenę zachowania zobowiązany jest w terminie do 5 dni od momentu poinformowania o ocenie, zwrócić się pisemnie do wychowawcy

o wyznaczenie terminu i określenie sposobu poprawy proponowanej oceny.

 1. 1)dotyczy to tylko uczniów:

      którym brakuje jednego punktu do uzyskania wyższej oceny zachowania,

      tych, którzy nie naruszyli rażąco regulaminu zachowania;

 1. 2)podanie składa do sekretariatu szkoły.

 

§  92

1. Uczeń lub jego rodzice /prawni opiekunowie/ mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że śródroczna /roczna/ ocena  klasyfikacyjna zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia muszą być kierowane na piśmie do dyrektora szkoły ze wskazaniem naruszonego przepisu prawa dotyczącego trybu ustalania tej oceny, w terminie  2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno –  wychowawczych.              

 1. 2.przypadku   stwierdzenia, że   śródroczna  /roczna/   ocena   klasyfikacyjna

z zajęć edukacyjnych lub semestralna /roczna/ ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

 1. 1)w przypadku śródrocznej /rocznej/ oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala śródroczną / roczną/ ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

 

 1. 2)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosu; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

 1. 3.Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) i odbywa się on w drugim tygodniu po zakończeniu zajęć.

 

 1. 4.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu sprawdzającego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

5. W skład komisji wchodzą :

 1. 1)w przypadku śródrocznej /rocznej/ oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

      dyrektor szkoły jako przewodniczący tej komisji,

      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

      dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne; 

 

 1. 2)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:

      dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,

      wychowawca klasy,

      wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

      pedagog,

      psycholog,

      przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

      przedstawiciel Rady Rodziców.

 

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczne ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. W przypadku oceny niedostatecznej uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie)   mogą   pisemnie   wnioskować  do  dyrektora  szkoły o egzamin poprawkowy.

 

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

      skład komisji,

      termin sprawdzianu,

      zadania (pytania) sprawdzające,

      wyniki sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

      2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

      skład komisji,

      termin posiedzenia komisji,

      wynik głosowania,

      ustalona ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Dołącza się również pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o jego ustnych odpowiedziach.  

 

§  93

 1. 1.Począod   klasy   czwartej, z   wyjątkiem  klasy programowo  najwyższej w szkole, uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy.

 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz  wychowania fizycznego, z których  egzamin powinien mieć formę przede wszystkim ćwiczeń praktycznych.

 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

        

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja  powołana przez dyrektora szkoły.

   W skład komisji wchodzą:

 1. 1)dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne                                              stanowisko – jako przewodniczący;

2)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący;

3) nauczyciel prowadzący takie same zajęcia edukacyjne lub pokrewne,      jako  członek  komisji.

 

 1. 5.prowadzący   dane zajęcia może być na własną prośbę zwolniony

z udziału w pracy komisji. W takim przypadku  dyrektor szkoły powołuje  jako    osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia  edukacyjne.

          

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu  załącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

 

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

    

 9.     Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może  jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są realizowane w klasie programowo wyższej.

 

 

§  94

1. Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli   jego wiadomości i umiejętności zostały ocenione pozytywnie:

1) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej – rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I  i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego jeżeli poziom rozwoju                 i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidywanych w programie nauczania dwóch klas;

      2) w wyjątkowych  przypadkach,   uzasadnionych poziomem rozwoju           i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia rada pedagogiczna   może   postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

 

 1. 2.Począwszy od klasy IV, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

 

 1. 3.Począwszy od klasy IV, uczeń, któw   wyniku   klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

 1. 4.Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

 

 1. 5.konkursów   przedmiotowych   o   zasięgu  wojewódzkim  i ponad wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

 

 

§ 95

 1. 1.Uczeń kończy szkołę podstawową:

       1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na która składają się roczne oceny   klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie   programowo     najwyższej     oraz     roczne      oceny     klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja  zakończył się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od   oceny niedostatecznej,

       2) przystąpił do sprawdzianu w klasie szóstej.

 

2. Sprawdzian   w    szóstej   klasie   przeprowadza   się   w   kwietniu  w  oparciu o procedury  Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej:

         1) wyniki sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia

             szkoły podstawowej                                       

         2)  uczeń otrzymuje zaświadczenie z OKE.

 

3. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do      sprawdzianu w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do sprawdzianu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora Komisji Okręgowej:

           1) uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do 20                sierpnia danego roku powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz    przystępuje do sprawdzianu w następnym roku szkolnym;

          2) w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych na                                                                     udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, dyrektor Komisji     Okręgowej  może  zwolnić  ucznia  z  obowiązku  przystąpienia do 

               sprawdzianu.

                

 1. 4.Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

 1. 5.Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić   do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych dopotrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia na podstawie opinii publicznej      poradni psychologiczno – pedagogicznej wydanej:

               1) nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest           przeprowadzany sprawdzian;

               2)   nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III.

Opinię w/w rodzice przekładają dyrektorowi szkoły w terminie do 15   października.

 

6.  Uczniowie  chorzy  lub  niesprawni  czasowo,  na  podstawie  zaświadczenia 

     o stanie zdrowia wydanego przez lekarza mogą przystąpić do sprawdzianu

     w warunkach   i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia. 

 

7. Uczniowie ze sprężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie

    o   potrzebie kształcenia specjalnego mogą być zwolnieni przez dyrektora  komisji       okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu na wniosek rodziców       pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

 

8. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim są     zwolnieni ze sprawdzianu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego   uzyskanie tytułu laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się     przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

      1) zwolnienie ucznia ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem    najwyższego wyniku.

 

§ 96

1. Analiza efektów dydaktycznych w klasie polega na ustnym przedstawieniu  wyników procesu dydaktycznego podczas godzin wychowawczych.

 

 1. 2.Analiza efektów dydaktycznych w szkole polega na podsumowaniu wyników procesu dydaktycznego podczas konferencji pedagogicznych i zebrań

z rodzicami oraz  na prowadzeniu badań wyników nauczania wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły.

 

 

§ 97

1. Ocenianie wewnątrzszkolne   jest elastyczne i otwarte na wszelkie zmiany    

     i propozycje ze strony uczniów i ich  rodziców (prawnych opiekunów).

Zmiany mogą nastąpić na wyraźny wniosek rady pedagogicznej, organizacji     uczniowskich i rodziców.

 

 

 

 

Postanowienia   końcowe

 

 

 

§ 98

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej, materialnej określają odrębne przepisy.

 

 

§ 99

1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w Statucie Szkoły jest rada pedagogiczna.

 

2. Zmiany dokonuje się w oparciu o rozporządzenie w formie uchwały.

 

 1. 3.Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały po pięciu zmianach

jednolitego

 

 

§ 100

1. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.

 

 

 

§ 101

 1. 1.Z dniem wejścia w życie statut traci moc Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia

26.08.2015r.

 

 

§ 101

1. Statut wchodzi w życie z dniem 26.08.20165r.

 

 

 

       Uchwała nr  3/2015/2016

       Rady Pedagogicznej Szkoły nr 42 w Zabrzu

       z dnia 26.08.2015r.

 

SPIS  TREŚCI

 

Nazwa szkoły ……………………………………………………….        3

 

Inne informacje o szkole ………………………………………          3

 

Cele i zadania szkoły ……………………………………………..         5

 

Organy szkoły ………………………………………………………          9

 

Organizacja szkoły …………………………………………. ……        19

 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły …………………….        25

 

Uczniowie szkoły ………………………………………………….        34

 

Ocenianie wewnątrzszkolne …………………………………       38

 

Postanowienia końcowe ……………………………………….      58

 

Spis treści …………………………………………………………….       60

 

Aneksy  ………………………………………………………… ……..     61

                                                                                                                      

Aneks nr 1

zmiana

na podstawie

 

Uchwały nr 14/2015/2016 Rady Pedagogicznej

z dnia 27.04.2016

 

 

 

Zmiana dotyczy §2 pkt 6 w sprawie tworzenia klas profilowanych.           

 

§2 pkt 6 brzmi:

 

    W miarę możliwości finansowych i kadrowych  tworzone będą na poziomie klas I oddziały o profilu sportowym realizujące poszerzony program wychowania fizycznego z zakresu pływania oraz na poziomie klas IV oddziały o profilu sportowym realizujące poszerzony program wychowania fizycznego z zakresu tenisa ziemnego.

 

 

 związane z działalnością Szkoły Podstawowej nr 42 im. Mikołaja Kopernika w Zabrzu.

 1. STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 42
 2. PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
 3. PROCEDURY
 4. Wycieczki klasowe
 5. Oświadczenia rodziców w sprawie danych osobowych, wizerunku i religii
 6. Egzaminy poprawkowe
  • Podanie o zgodę na przystąpienie do egzaminu poprawkowego
  • Podanie o zgodę na przystąpienie do egzaminu klasyfikacyjnego
  • Podanie o zgodę na przystąpienie do sprawdzianu wiadomości i umiejętności
 7. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny